Title: Motivace v profesi všeobecných sester
Other Titles: Motivation in the profession of general nurses
Authors: Rambousková, Anna
Advisor: Ratislavová Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Horová Jana, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32231
Keywords: motivace;pracovní motivace;pracovní spokojenost;motivační faktory;všeobecná sestra
Keywords in different language: motivation;job motivation;job satisfaction;motivational factors;general nurse
Abstract: Monitoring pracovní motivace patří mezi základní nástroje řízení lidských zdrojů. Nárůst zájmu o problematiku pracovní motivace a spokojenosti všeobecných sester je pozorován v posledních dvou desetiletích. Významné problémy, které zvyšují zájem o toto téma, jsou nárůst nedostatku sester, předčasný odchod sester z profese a jejich migrace do jiných zemí. Česká republika se momentálně potýká s relativním nedostatkem všeobecných sester. Statistiky uvádějí až třetinový pokles za posledních 30 let. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá obecně motivací, všeobecnou sestrou na pracovišti, problémy vyplývající z poruch motivace a managementem motivace. Praktická část mapuje motivaci všeobecných sester na standardních odděleních a jednotkách intenzivní péče.
Abstract in different language: Monitoring of the motivation is one of the basic means in human resources management. We observed an increase of interest about this topic in past two decades. Important problems which increase an interest about this topic are lack of general nurses, early quit from the profession and nurse's migration to another countries. Czech Republic has relative lack of general nurses now. Statistics shows a third decline in past 30 years. Master thesis is divided in two parts. Theoretical part deals with general motivation, general nurse at the workplace, problems resulting from motivation disorders and motivation management. Research part maps the motivation of nurses on standard departments and on intensive care units.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP, Rambouskova.pdfPlný text práce2,69 MBAdobe PDFView/Open
RAMBOUSKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
RAMBOUSKOVA ANNA OP.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
RAMBOUSKOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce468,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32231

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.