Title: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku
Other Titles: Analysis of the competitiveness of a selected company
Authors: Slavík, Vladimír
Advisor: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32541
Keywords: analýza;konkurenceschopnost;konkurenční výhoda;swot analýza
Keywords in different language: analysis;competitiveness;competitive advantage;swot analysis
Abstract: Bakalářská práce se zabývá konkurenceschopností multikina Cinema City Plzeň. Skládá se z pěti základních kapitol. První tři kapitoly vysvětlují základní pojmy, seznamují s analýzami vnějšího a vnitřního prostředí společnosti, přibližují nejbližší konkurenční hrozby, v podobě nejrůznějšího kulturního a sportovního vyžití, včetně multikina společnosti CineStar. Rovněž poukazují na internetové pirátství. Dále popisují trh a jeho podoby, včetně marketingového mixu. Praktická část práce se podrobněji zabývá charakteristikou vybrané společnosti, vypracováním SWOT analýzy a navrhovaným marketingovým produktem na podporu návštěvnosti, zhodnocením jeho návratnosti a doporučením pro další rozvoj. Závěr práce shrnuje zjištěné poznatky.
Abstract in different language: Bachelor thesis is about competitiveness of Cinema City Plzeň. It is consisted of five main chapters. First free chapters explain the basic terminology, show the analyses from inner and outer of the company environment, point out the closest competitor threats as different cultural and sport activities including multi-cinema runs by CineStar Company. And they also point to internet piracy. These chapters also describe the market and its different forms including marketing mix. Practical part of thesis deals with characteristic and parameters of the selected company in more details using SWOT analyze and it includes also recommendation for marketing products to support turnout, evaluation of its return and suggestions for next development. The final part of thesis summarizes all findings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Slavik_Vladimir.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
Slavik_VP.pdfPosudek vedoucího práce674,93 kBAdobe PDFView/Open
Slavik_OP.pdfPosudek oponenta práce676,52 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba_Slavik.pdfPrůběh obhajoby práce203,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32541

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.