Title: Interní komunikace v organizaci
Other Titles: Internal communication in organization
Authors: Fronková, Markéta
Advisor: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Referee: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32551
Keywords: komunikace;interní komunikace;interní komunikační nástroje;komunikační bariéry;zpětná vazba
Keywords in different language: communication;internal communication;internal communication tools;communication barriers;feedback
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu interní komunikace v konkrétní firmě a následné návrhy na zlepšení. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmů komunikace, typy a nástroje interní komunikace. Následující kapitoly jsou věnovány nefungující interní komunikaci a zlepšení její efektivnosti. V praktické části byla provedena analýza ve vazbě na stanovené cíle. Důležité poznatky k praktické části byly získány dotazníkovým šetřením. Práce přináší několik doporučení pro zefektivnění interní komunikace.
Abstract in different language: The topic of this thesis is analysis of internal communication in chosen company and for its improvement. The theoretical part is focused on explaining the terms of communication, types and tools of internal communication. The following chapters are devoted to non-functional internal communication and improvements of its effectiveness. In the practical part, the analysis was performed according to the set objectives. Through the survey was obtained important knowledge for the practical part. The thesis brings several recommendations for improvements of internal communication in chosen company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Interni komunikace v organizaci.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
BP-Fronkova-VP.pdfPosudek vedoucího práce593,07 kBAdobe PDFView/Open
BP-Fronkova-OP.pdfPosudek oponenta práce621,76 kBAdobe PDFView/Open
Fronkova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce172,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32551

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.