Title: Možnosti hodnocení dodavatelů v konkrétním podniku
Other Titles: The rating options of suppliers in a particular business
Authors: Rotenbornová, Lucie
Advisor: Říhová Pavla, Ing.
Referee: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32566
Keywords: dodavatel;hodnocení;fullerův trojúhelník;modifikovaná bodovací metoda
Keywords in different language: supplier;rating;fuller's triangle;modified scoring method
Abstract: Předložená práce je zaměřena na problematiku možností hodnocení dodavatelů. Cílem práce je vytvořit ucelený systém hodnocení dodavatelů, který by mohl nahradit stávající systém. Teoretická část práce je věnována nákupu jako podnikové činnosti, dodavateli, předběžnému hodnocení a práci s dodavateli, jednotlivým metodám, které se využívají pro stanovování vah kritérií a samotným metodám využívaným k hodnocení dodavatelů. Převážná část práce je věnována aplikaci teoretických poznatků pro navržení systému hodnocení dodavatelů pro konkrétní podnik. Jsou navrženy úpravy předběžného hodnocení dodavatelů, vybráni dodavatelé pro hodnocení, je navržen systém hodnocení a provedeno hodnocení vybraných dodavatelů za uplynulý fiskální rok. Na závěr jsou formulovány výsledky hodnocení a navržena opatření pro práci s dodavateli do budoucna.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on questions of rating options of suppliers. The goal of the thesis is to create comprehensive system of supplier rating which could possibly replace current supplier rating. The theoretical part is dedicated to purchasing as business activity, to supplier, to preliminary evaluation of suppliers and to work with suppliers, and to specific methods used for the weighting of criteria and to the methods used to evaluate suppliers. The major part of thesis is devoted to application of theoretical knowledge to design the supplier rating system for particular business. The preliminary evaluation adjustments are suggested, the suppliers for rating are selected and the rating of selected suppliers is done for the last fiscal year. The rating results are formulated and steps for future work with suppliers are suggested at the end.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Rotenbornova.pdfPlný text práce15,21 MBAdobe PDFView/Open
BP-Roternbornova-OP.pdfPosudek oponenta práce532,72 kBAdobe PDFView/Open
BP-Roternbornova-VP.pdfPosudek vedoucího práce548,43 kBAdobe PDFView/Open
Rotenbornova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce120,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32566

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.