Title: Vzdělávání a rozvoj pracovníků ve vybrané organizaci
Other Titles: Education and Development of Employees in a Selected Organisation
Authors: Šišpelová, Karolína
Advisor: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32571
Keywords: vzdělávání pracovníků;rozvoj pracovníků;systém vzdělávání
Keywords in different language: education of employees;development of employees;system of education
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na téma vzdělávání a rozvoj pracovníků ve vybrané organizaci. Cílem dané práce je zhodnocení současného systému vzdělávání na Úřadu práce ČR a zjištění případných nedostatků. Na základě zjištěných nedostatků byly definovány vlastní návrhy směřující ke zlepšení systému vzdělávání. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je popsán systém vzdělávání a rozvoje pracovníků a příslušné pojmy relevantní k danému tématu, které byly čerpány z odborné literatury. V praktické části jsou uvedeny údaje o zvolené organizaci a o jejím systému vzdělávání a poté analýza a zhodnocení systému vzdělávání a rozvoje pracovníků státní veřejné správy. Analýza byla provedena na základě dotazníkového šetření.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is focused on the topic of education and development of employees in a selected organisation. The objective of this thesis is the evaluation of the current educational system at the Emloyment office in the Czech Republic and find out of some potential weaknesses. On the basis of discovered failing was defined my own suggestion of solutions. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part is described system of education and development of employees and corresponding terms relevant to the given topic, which were gained from a scientific literature. Data about selected organisation and its educational system and then the analysis and the evaluation of the educational and deveploment system of employess of state public administration are mentioned in the practical part. The analysis is based on questionnaries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace-Sispelova.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
BP-Sispelova-OP.pdfPosudek oponenta práce575,97 kBAdobe PDFView/Open
BP-Sispelova-VP.pdfPosudek vedoucího práce579,34 kBAdobe PDFView/Open
Sispelova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce142,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32571

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.