Title: Projekt a jeho plán
Other Titles: Project and its plan
Authors: Bernadová, Kristýna
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Faifr Adam, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32584
Keywords: projektový management;projekt;logický rámec;wbs;plán projektu;ganttův diagram
Keywords in different language: project management;project;logic framework;wbs;project plan;gantt´s diagram
Abstract: Tématem bakalářské práce je "Projekt a jeho plán". Hlavním cílem této práce je vypracování plánu projektu, týkající se rozšíření sortimentu o točenou zmrzlinu, pro společnost Slavera s.r.o. Práce je rozdělena na teoretickou a na praktickou část. Teoretická část pojednává o základní terminologii projektového řízení, kde jsou vymezeny základní pojmy a dílčí plány projektu. Na základě teoretické části je vypracována praktická část. Ta využívá metody logické rámcové matice pro podrobné popsání projektu. Dále je vytvořena hierarchická struktura činností (WBS) a jednotlivé plány projektu. V časovém plánu byl zpracován Ganttův diagram, který byl vytvořen v programu Microsoft Project 2010. Na závěr je celý plán projektu zhodnocen a jsou zde uvedena doporučení pro organizaci. Termín zahájení je naplánován na 19. března 2019.
Abstract in different language: The theme of the bachelor thesis is "Project and its plan". The main aim of this work is the elaboration of a project plan concerning the extension of the ice cream assortment for Slavera Ltd. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part presents with the basic terminology of project management, which defines the basic concepts and partial plans of the project. The practical part is based on the first, theoretical part. The practical part uses logical framework matrix methods for detailed project description. work breakdown structure (WBS) and individual project plans are also created. The Gantt's Chart was created in the time schedule and completed in Microsoft Project 2010 programme. The whole project plan is evaluated in conclusion, where are also presented suggestions and recommendations for the organization. The start date is scheduled for 19th March 2019.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kristyna_Bernadova_K16B0395P.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
BP-Bernadova-VP.pdfPosudek vedoucího práce719,77 kBAdobe PDFView/Open
BP-Bernadova-OP.pdfPosudek oponenta práce593,87 kBAdobe PDFView/Open
Bernadova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce165,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32584

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.