Title: General Data Protection Regulation
Other Titles: General Data Protection Regulation
Authors: Janda, Tadeáš
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32590
Keywords: připravenost firem v čr na gdpr;ochrana osobních údajů;směrnice evropského parlamentu;general data protection regulation;analýza
Keywords in different language: degree of readiness for gdpr;data privacy;regulation of the european parliament;general data protection regulation;analysis
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zjistit připravenost vybrané skupiny na implementaci směrnice General Data Protection Regulation. První část práce pojednává o pojmech, zásadách a právech spojených právě s touto směrnicí. Druhá část pojednává o ostatních zákonech spojených s ochranou osobních údajů v České republice. Následuje demonstrace výsledků dotazníkového šetření, kterého se účastnilo 95 respondentů a uvedení významných aspektů, které mohou usnadnit přípravy potřebné pro plnění povinností směrnice. Samotné výsledky dotazníkového šetření dokazují, že je přes 70 % firem nepřipravených na implementaci směrnice. Po zhodnocení vlivu směrnice na situaci v České republice však vidíme, že střední a velké podniky jsou z větší části připraveny. Mikro a malé podniky jsou připraveny méně, ale přípravná opatření budou pravděpodobně méně rozsáhlá než u podniků větších, tudíž jim příprava zabere méně času.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to analyse the readiness of a selected group to implement the General Data Protection Regulation. The first part of the thesis deals with the concepts, principles and rights related to this regulation. The second part is about other laws related to the protection of personal data in the Czech Republic. This is followed by a demonstration of a results of the questionnaire survey which filled out 95 respondents, and a presentation of significant aspects that can facilitate the preparations needed to fulfil the obligations of the regulation. The very results of the survey show that over 70 % of companies are not fully prepared to implement the regulation. However, after assessing the impact of the regulation on the situation in the Czech Republic, we can see that medium and large-sized companies are largely prepared. Micro and small-sized companies are less prepared, but preparatory measures are likely to be less extensive than for the large companies, which means the preparation of the smaller-sized companies should take less time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GDPR_Janda_Tadeas_K15B0354P_BP.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
BP-Janda-VP.pdfPosudek vedoucího práce545,11 kBAdobe PDFView/Open
BP-Janda-OP.pdfPosudek oponenta práce582,11 kBAdobe PDFView/Open
Janda - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce140,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32590

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.