Title: Hodnocení projektu
Authors: Kocourková, Eliška
Advisor: Skalický Jiří, Doc. Ing. CSc.
Referee: Sova Martinovský Václav, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32592
Keywords: hodnocení projektu;metoda evm;projektový management
Keywords in different language: project evaluation;evm method;project management
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení projektu. Hlavním cílem je zhodnocení konkrétního projektu v obci Erpužice. K dosažení tohoto cíle bylo nutné definovat základní procesy projektového managementu a jednotlivé metody používané pro hodnocení projektů. Tyto definice jsou popsány v teoretické práci. Teoretická část práce dále obsahuje charakteristiku Fondů Evropské unie a popis procesu žádosti o dotaci. V praktické části je představena obec společně s projektem, který byl pro hodnocení vybrán. Vlastní hodnocení je provedeno ve třech etapách. Poslední dvě etapy projektu jsou hodnoceny metodou EVM. V závěru práce byly vyhodnoceny konečné výsledky hodnocení projektu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on Project evaluation. The main objective is to evaluate a specific project in the municipality of Erpužice. To achieve this goal it was necessary to define the basic project management processes and the individual methods which are used for project evaluation. These definitions are described in the theoretical part of work. The theoretical part of the thesis also contains the characteristics of the European Union Funds and a description of the grant application process. In the practical part, the municipality is presented together with the project which is selected for evaluation. Self-evaluation is done in three stages. The last two stages of the project are evaluated by the EVM method. At the end of the thesis the final results of the project evaluation were evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kocourkova.pdfPlný text práce2,98 MBAdobe PDFView/Open
BP-Kocourkova-VP.pdfPosudek vedoucího práce572,84 kBAdobe PDFView/Open
BP-Kocourkova-OP.pdfPosudek oponenta práce548,2 kBAdobe PDFView/Open
Kocourkova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce130,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32592

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.