Title: Implementace informačního systému v konkrétním podniku
Other Titles: Information system implementation in specific company
Authors: Smolová, Martina
Advisor: Plevný Miroslav, Doc. Dr. Ing.
Referee: Gangur Mikuláš, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32598
Keywords: informační systém;erp;implementace;projekt;microsoft dynamics nav;kritické faktory úspěchu
Keywords in different language: information system;erp;implementation;project;microsoft dynamics nav;critial success factors
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku implementace informačního systému (především ERP systém) a na faktory ovlivňující úspěšnou implementaci ERP systému. V teoretické části práce je stanoven cíl bakalářské práce, vysvětleny základní pojmy z oblasti informačních systémů a popsána jejich charakteristika a role v podniku. Dále se teoretická část práce zaměřuje na popis procesu před implementací informačního systému, na faktory výběru dodavatele informačního systému, na hlavní podmínky úspěchu projektu implementace informačního systému a na dopady na podnik, které způsobuje změna ERP systému. Těžištěm bakalářské práce je praktická část, v níž je rozpracován projekt implementace jednoho ze dvou ERP systémů v daném podniku, a jsou popsány problémy, s nimiž se firma, ve které je ERP systém implementován, potýká. Bakalářskou práci uzavírá vyhodnocení přínosů a případných nedostatků realizované změny informačního systému v daném podniku a doporučení pro další projekt v řadě implementaci druhého ERP systému v daném podniku.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the implementation of the information system (especially the ERP system) and on the factors influencing the successful implementation of the ERP system. The theoretical part of the thesis sets out the aim of the bachelor thesis, explains the basic concepts in the field of information systems and describes their characteristics and roles in the company. In addition, the theoretical part of the thesis focuses on the description of the process prior to the implementation of the information system, the factors of choice of the information system supplier, the main conditions of implementing the information system project and the impact on the enterprise that is caused by the change of the ERP system. The main focus of the bachelor thesis is a practical part in which the project of implementation of one of two ERP systems in a given company is being developed. The problems of the company in which the ERP system is implemented are described. The bachelor thesis concludes an evaluation of the benefits and possible shortcomings of the implemented changes of the information system in the given company and recommendations for a following project - implementation of the second ERP system in the given enterprise.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_SMOLOVA_2018.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Smolova_OP.pdfPosudek oponenta práce581,86 kBAdobe PDFView/Open
Smolova_VP.pdfPosudek vedoucího práce728,62 kBAdobe PDFView/Open
Smolova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce186,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32598

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.