Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJermář Milan, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorNováková, Karina
dc.contributor.refereeSkalický Jiří, Doc. Ing. CSc.
dc.date.accepted2018-6-7
dc.date.accessioned2019-03-15T10:20:21Z-
dc.date.available2017-10-23
dc.date.available2019-03-15T10:20:21Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-23
dc.identifier75215
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32602
dc.description.abstractTématem této bakalárské práce je "Komunikace v projektovém týmu". Cílem práce je analyzovat a zhodnotit komunikaci v konkrétním projektovém týmu ve společnosti ČEZ, a.s. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy spojené s projektovým řízením. Dále je popsána ko-munikace, její typy, funkce a nástroje. V praktické části je představena mateřská spo-lečnost ČEZ, a.s., pod kterou spadá společnost ČEZ Prodej, a.s., z jejíchž clenu byl slo-žen projektový tým realizující vybraný projekt "Redesign zákaznických center". Praxe je prověřena pomocí dotazníkového šetrení a rozhovoru. Na základě získaných záveru jsou pak navržena opatrení pro zefektivnení komunikace v projektovém týmu, které jsou výstupem celé práce.cs
dc.format64 s. (95 763 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=75215-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprojektový managementcs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectprojektový týmcs
dc.subjectkomunikacecs
dc.titleKomunikace v projektovém týmucs
dc.title.alternativeCommunication within the project teamen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of thebachelo'r thesis ic "Communicationin a project team".The goal of this thesis is to analyze and review the communication of a particular project team in the CEZ joint-stock company. The thesis is devided into the theoretical and particular part.The theoretical part contains the definitions of the basic vocabulary used in the con-text of project management. Furthermore the are characteristics of communicatin, its types, functions and tools. In the practical part is presented the parent company CEZ joint-stock company, under which falls the company CEZ Sale joint-stock company, of whose members was composed a project team, implementing the selected project "rede-sign of the customer centers". The particular part is verified through a questionnaire survey and an interview. Based on the obtained conclusions are proposed measures to streamline the communication in the project team, which are the output of the whole work.en
dc.subject.translatedproject managementen
dc.subject.translatedprojecten
dc.subject.translatedproject teamen
dc.subject.translatedcommunicationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Karina_Novakova_K15B0124P.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
BP-Novakova-VP.pdfPosudek vedoucího práce623,09 kBAdobe PDFView/Open
BP-Novakova-OP.pdfPosudek oponenta práce647,13 kBAdobe PDFView/Open
Novakova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce151,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32602

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.