Title: Řízení projektové komunikace
Other Titles: Management of Project Communication
Authors: Stejskalová, Kateřina
Advisor: Svoboda Jaroslav, Ing.
Referee: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32607
Keywords: projekt;komunikace;projektový management;plán komunikace
Keywords in different language: project;communication;project management;communication plan
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na projektový management a řízení projektové komunikace. Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat podnikovou komunikaci u konkrétního projektu, zhodnotit ji a popřípadě navrhnout zlepšení. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a praktickou. Teoretická část vysvětluje základy dané problematiky. Stručně popisuje oblast projektového managementu, charakterizuje projektový tým a následně se zabývá teorií komunikace. V praktické části je teoretický základ aplikován do praxe. Konkrétně na projekt výroby pracovně tlačeného pontonu, realizovaného ve státním podniku, Povodí Vltavy. Podnik je nejprve stručně představen, následně jsou popsány základní definice projektu s detailnějším zaměřením na projektovou komunikaci. Závěrem práce je zhodnocení projektové komunikace a navržena opatření pro zlepšení.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on a projekt management and management of project communication. The main goal of the bachelor thesis is to analyze and evaluate business communication for a particular project and, if appropriate, to propose improvements. The Bachelor thesis is divided into two parts, a theoretical part and practical part. The theoretical part explains a theoretical basis of this issue. It briefly describes the field of a project management, characterizes the project team and then deals with the theory of communication. In the practical part of the thesis the theoretical from the first part is applied to practice. Specifically for the project of manufacturing is a pushed pontoon which is realized in a state enterprise, Povodí Vltavy. The prectical part containts a brief presentation of the enterprise. Then the basic definitions of the project with a more detailed focus on project communication are described The conclusion of the thesis is the evaluation of project communication and proposed measures for improvement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Stejskalova.pdfPlný text práce3,64 MBAdobe PDFView/Open
BP-Stejskalova-VP.pdfPosudek vedoucího práce611,72 kBAdobe PDFView/Open
BP-Stejskalova-OP.pdfPosudek oponenta práce579,34 kBAdobe PDFView/Open
Stejskalova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce173,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32607

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.