Title: Ordoliberalismus a "Německý hospodářský zázrak"
Other Titles: Ordoliberalism and "The German Economic Miracle"
Authors: Větrovec, Michal
Advisor: Nový Miloš, Ing. et Ing.
Referee: Martinčík David, JUDr. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32611
Keywords: ordoliberalismus;západní německo;spolková republika německo;ludwig erhard;soutěžní řád;sociálně tržní hospodářství;ekonomické reformy
Keywords in different language: ordoliberalism;competition rules;west germany;ludwig erhard;social market economy;social-free economy;economic reforms
Abstract: Tato bakalářská práce stručně zachycuje myšlenky učení freiburské školy a jejího hlavního hospodářského směru, který se nazývá ordoliberalismus. Na začátku jsou detailně zachyceny některé hlavní myšlenky a veškeré konstitující a regulující principy soutěžního řádu, podle čelního představitele Waltera Euckena. Dále je popsána situace po válce a v té době stále zaběhlý princip centrálně plánované ekonomiky. Následuje kapitola pojednávající o provedených reformách, především pak o reformě měnové a jejím "otci" Ludwigu Erhardovi. Poté se práce věnuje shrnutí reforem, popisuje onen "německý hospodářský zázrak" v číslech, jako je růst hospodářství, pokles nezaměstnanosti a podobně. V poslední části autor uvažuje nad přenesením oněch ordoliberálních zásad do současnosti a jejich využitelnost v dobách československé transformace
Abstract in different language: This bachelor thesis briefly reflects ideas of Freiburg school and it's main economic direction called ordoliberalism. At the beginning, some of the main ideas and all the constituent and regulating principles of the competition rules are captured in detail, according to Walter Eucken, the forerunner. Than the situation after the war and still the actual principle of the centrally planned economy is described. The following chapter is about the reforms that have been done, especially the currency reform and it's "father" Ludwig Erhard. Then, the work summarise the reforms, describes the "German economic miracle" in numbers, such as the growth of the economy, the decline in unemployment rate etc. In the last part, the author considers the transfer of those ordoliberal principles to the present and their usability in the times of Czechoslovak transformation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vetrovec bakalarska prace.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
BP-Vetrovec-OP.pdfPosudek oponenta práce82,86 kBAdobe PDFView/Open
BP-Vetrovec-VP.pdfPosudek vedoucího práce731,46 kBAdobe PDFView/Open
Vetrovec - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce161,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32611

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.