Title: Uplatňování metod teorie front pří řízení vybraných podnikových procesů
Other Titles: Application of theory of queues for some corporate processes control
Authors: Pražský, Tomáš
Advisor: Lukáš, Ladislav
Referee: Plevný, Miroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3268
Keywords: systémy hromadné obsluhy;teorie front;výroba;automobilový průmysl;Mathematica Wolfram Research Inc.
Keywords in different language: waiting line models;theory of queues;automotive industry;Mathematica Wolfram Research Inc.
Abstract: Cílem předložené diplomové práce bylo představení problematiky systémů hromadné obsluhy a provedení analýzy podnikových procesů ve zvoleném podniku a ukázat jejich propojenost s teoretickými modely systémů hromadné obsluhy. Vybraným podnikem byla společnost EuWe Eugwn Wexler ČR s.r.o. v Rokycanech, která se specializuje na výrobu plastových dílů pro automobilový průmysl. Součástí analýzy průběhu výrobího procesu bylo určení teoretických charakteristik jednotlivých varinat výroby a navržení údržbových režimů pro různé intenzity zatížení výrobního procesu. Průběh výroby byl analyzován ve 3 režimech - standardního, zvýšeného a sníženého zatížení. Při analýze bylo vycházeno z dat, získaných v průběhu konzultací ve společnosti EuWe. V rámci konzutací s vedoucím diplomové práce byla vytvořena numerická kalkulace v programu Mathematica Wolfram Research Inc.. Jejím výstupem jsou charakteristiky modelu M/M/1 pro zadané parametry. Tato aplikace ověřuje výpočty, provedené v průběhu, a je ve své obecnosti použitelná pro obdobné modely.
Abstract in different language: The goal of presented diploma thesis was to performance properties of queuing systems and to analyse production processes in chosen company and to show their interconnectedness with the theoretical models of queuing systems. The selected company was EuWe Eugen wexler Czech Republic Inc. in Rokycany that specializes in the production of plastic parts for automotive industry. The constituent part of the analysis was to define theoretical characteristics of particular options of production and design maintenance mode for different intensity of production. Production process was analysed in 3 modes - standard, increased and reduced load. Analysis is based on data obtained through consultations in the company EuWe. As a part of consultations with diploma thesis tutor was created mathematical application in Mathematica Wolfram Research Inc. software. Characteristics of M/M/1 model for entered parameters are output of it. This application verifies the calculations made during the analysis and in its generality is applicable for similar models.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K09N0215P_Prazsky_Tomas.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
posudek Prazsky - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce795,63 kBAdobe PDFView/Open
posudek Prazsky - oponent.pdfPosudek oponenta práce882,94 kBAdobe PDFView/Open
prubeh Prazsky.pdfPrůběh obhajoby práce255,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3268

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.