Název: Spolehlivost vybraných nástrojů technické analýzy pro predikci budoucího směru vývoje cen akcií
Další názvy: The reliability of selected tools of technical analysis for predicting the future direction of stock prices
Autoři: Liška, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Milan
Oponent: Lukáš, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3272
Klíčová slova: technická analýza;indikátory;oscilátory;spolehlivost
Klíčová slova v dalším jazyce: technical analysis;indicators;oscillators;reliability
Abstrakt: Cílem práce je analýza spolehlivosti vybraných nástrojů technické analýzy. Konkrétně tedy na základě zvoleného řešení rozhodnout, zda je možné dosahovat za pomoci nástrojů technické analýzy dlouhodobě vyššího zisku, než jaký je realizován pomocí strategie Buy & Hold. Většinu práce představuje testování indikátorů technické analýzy. Pro testování byly vybrány indikátory založené na klouzavých průměrech Price Oscillator a MACD, dále indikátor relativní síly RSI a jako poslední indikátor Stochastik využívající obchodní rozpětí tržních kurzů. U všech indikátorů byly voleny jednoznačně rozhodující interpretace, které je možné realizovat algoritmicky, a které poskytují deterministické řešení. Parametry pro všechny indikátory byly optimalizovány pro rozsáhlé množiny hodnot, z čehož plynulo velké množství vygenerovaných výsledků, které byly interpretovány slovně i graficky. Implementace výpočetních algoritmů byla provedena pomocí tabulkového procesoru Microsoft Excel a programovacího jazyku VBA. Jako alternativa k obchodování za pomoci indikátorů byly ve stručnosti představeny grafické formace.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis focuses on analyzing the reliability of selected technical analysis tools. To be more specific, based on the solution selected, we should decide whether or not it is possible to achieve a long-term higher profit, by applying the tools of technical analysis, than the profit registered with the Buy & Hold strategy. Technical analysis indicators are tested throughout the majority of the thesis. The testing process includes indicators based on floating averages, Price Oscillator and MACD, further the relative strength indicator RSI and lastly the Stochastik indicator utilizing the trade margin of market rates. Unambiguously decisive interpretations, that can be carried out algorithmically and which provide a deterministic solution, were chosen for all indicators. The parameters for all indicators were optimized for extensive sets of values, resulting in a large number of generated results which were then interpreted verbally and graphically. Spreadsheet processor Microsoft Excel and programming language VBA were used for the implementation of calculation algorithms. Graphic formations are provided in brief as an alternative for trading with the application of indicators.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_2012.pdfPlný text práce8,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek Liska - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce471,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek Liska - oponent.pdfPosudek oponenta práce913,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh Liska.pdfPrůběh obhajoby práce217,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3272

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.