Title: Odpadlictví od víry v islámu Náhled do historie a současnosti
Other Titles: Apostasy in Islam Insight into the History and Present
Authors: Shero, Roz
Advisor: Sobotková Veronika, Mgr. Ph.D.
Referee: Ramadan Ivan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32908
Keywords: odpadlictví;islám;odpadlictví od islámu;kritika islámu;zandaqa
Keywords in different language: apostasy;islam;apostasy in islam;zandaqa;critisism of islam
Abstract: Diplomová práce se věnuje otázce odpadlictví od islámu. Práce poskytne náhled na odpadlictví v historii islámu od středověku a uvede první jeho podoby v rámci tohoto náboženství. Úvodní část diplomové práce bude věnována čistě teologickému vnímání odpadlictví od víry. Poté se věnuje významným osobnostem z oblasti filosofie a literatury z období středověku a tzv. zlatého věku islámu. Je rozebrán jejich názor a postoj na otázku odpadlictví a rovněž jak byli vnímáni tehdejší společností. Podstatná část této diplomové práce je věnována současné situaci, kdy jsme svědky výrazné vlny odpadlictví v arabských zemích. Součástí práce je také krátký kvalitativní výzkum.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the issue of apostasy from Islam. The work aims to provide an insight into apostasy during the history of Islam from the Middle Ages and to present its earliest forms within this religion. The introductory part of the diploma thesis will be devoted to purely theological perception of apostasy from the faith. It will also mention some important personalities from the field of philosophy and literature from the Middle Ages and the so-called Golden Age of Islam. Their views and attitudes to the question of apostasy, as well as the perceptions of the society at that time, are also analyzed. A substantial part of this diploma thesis is devoted to the current situation in which we witness a significant rise of apostasy in the Arab countries. Last part of the thesis is a short qualitative research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Roz Shero.pdfPlný text práce889,92 kBAdobe PDFView/Open
Shero.PDFPrůběh obhajoby práce89,04 kBAdobe PDFView/Open
Shero-V.PDFPosudek vedoucího práce195,84 kBAdobe PDFView/Open
Shero-O.PDFPosudek oponenta práce342,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32908

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.