Title: Coherent subhologram-based computer generated display hologram
Other Titles: Koherentní počítačem generovaný obrazový hologram založený na subhologramech
Authors: Lobaz, Petr
Citation: LOBAZ, P. Coherent subhologram-based computer generated display hologram. Optics Express, 2019, roč. 27, č. 3, s. 2001-2015. ISSN 1094-4087.
Issue Date: 2019
Publisher: Optical Society of America
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85060972589
http://hdl.handle.net/11025/33771
ISSN: 1094-4087
Keywords: počítačem generovaná holografie;počítačová grafika;3-D zobrazení
Keywords in different language: computer generated holography;computer graphics;3-D image
Abstract: Článek představuje modifikaci výpočtu počítačem generovaného obrazového hologramu 3-D scény. Plocha hologramu je rozdělena na subhologramy. Pro každý z nich se vypočítá perspektivní pohled na scénu s informací o hloubce a převede se na množinu bodů. Body se zpracují nově navrženým postupem a spočítá se optické pole v subhologramu. Zpracování zaručuje, že body použité pro výpočet optických polí se mezi subhologramy nemění, tj. jsou koherentní. Koherence zaručuje rekonstrukci ostrého obrazu. Parametry zpracování jsou navrženy s ohledem na nároky lidského zraku.
A modification of the subhologram-based approach to the calculation of a computer generated display hologram of a 3-D scene is presented. The hologram area is split into subholograms. For each of them, a perspective image with depth coordinate is rendered and converted to a point cloud. These points are processed in a novel way and the optical field in the subhologram is calculated. The processing guarantees that the points used for the optical field calculation are the same for all subholograms (i.e., coherent). The coherence provides sharp hologram reconstruction. The parameters of the processing are designed to match the human vision requirements.
Abstract in different language: A modification of the subhologram-based approach to the calculation of a computer generated display hologram of a 3-D scene is presented. The hologram area is split into subholograms. For each of them, a perspective image with depth coordinate is rendered and converted to a point cloud. These points are processed in a novel way and the optical field in the subhologram is calculated. The processing guarantees that the points used for the optical field calculation are the same for all subholograms (i.e., coherent). The coherence provides sharp hologram reconstruction. The parameters of the processing are designed to match the human vision requirements.
Rights: © Optical Society of America
Appears in Collections:Články / Articles (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ing. Lobaz.pdf4,64 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33771

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD