Title: Properties of nanostructured ZnO thin films synthesized using a modified aqueous chemical growth method
Other Titles: Vlastnosti nano-rozměrných tenkých vrstev ZnO vytvořených synteticky modifikovanou hydratační chemickou růstovou metodou.
Authors: Apeh, Oliver O.
Chime, Ugochi K.
Agbo, Solomon
Ezugwu, Sabastine
Taziwa, Raymond
Meyer, Edison
Šutta, Pavol
Maaza, Malik
Ezema, Fabian I.
Citation: APEH, O. O., CHIME, U. K., AGBO, S., EZUGWU, S., TAZIWA, R., MEYER, E., ŠUTTA, P., MAAZA, M., EZEMA, F. I. Properties of nanostructured ZnO thin films synthesized using a modified aqueous chemical growth method. Materials Research Express, 2018, roč. 6, č. 5, s. ISSN 2053-1591.
Issue Date: 2018
Publisher: IOP Publishing
Document type: postprint
postprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/33861
ISSN: 2053-1591
Keywords: Hydratační chemický růst;ZnO;doba depozice;nano-lístky
Keywords in different language: Aqueous chemical growth;ZnO;Deposition time;nano-petals
Abstract: Výzkum a vývoj nano-rozměrného oxidu zinečnatého (ZnO) dosáhl nedávno významné pozornosti pro jeho pozoruhodné vlastnosti, jako značná vazbová energie excitonů (60 meV), mimořádnou fotocitlivost, netoxickou povahu, šířku zakázaného pásma a skutečnost, že se jedná o levný materiál s mnoha technologickými aplikacemi. Neodmyslitelnou nutností pro stechiometrické ZnO nano-struktury je návrh depoziční metody, při které stechiometrie řízená chemickou reakcí je nevyhnutná. Kromě toho je extrémně důležité, aby nově vyvinuté metody depozice nano-struktur ZnO byly co možná nejjednodušší, s maximální výkonností, přičemž jejich cena by byla co nejnižší. Modifikovaná hydratačně chemicky růstová metoda nabízí tyto možnosti. V této práci tenké vrstvy ZnO ve tvaru „nano-lístků“ na skleněných substrátech byly připraveny použitím modifikované hydratačně chemicky růstové metody. Na druhé straně, před použitím vytvořených ZnO nano-struktur pro jakékoliv technologické aplikace je nutné vyšetřit jejich morfologické, optické, elektrické a strukturní vlastnosti. V této práci, morfologické, optické, elektrické a strukturní vlastnosti s ohledem na různé doby depozice, byly zkoumány použitím FESEM, UV-Vis spektroskopie, I-V vlastnosti pomocí Keithleyho systému a mikrostruktura rentgenovou difrakcí. Mikro-snímky SEM ukázaly růst vzorů pro deponované „nano-lístky“ ZnO, které pokračují přes nukleaci a koalescenci ZnO zárodků. Rentgenová difrakční analýza ukázala, že vrstvy ZnO ze sloučených „nano-lístků“ mají hexagonální wurtzitovou strukturu s difrakčními liniemi v 2ϑ polohách 31.7°, 34.4°, 36.2°, 47.4°, 56.5° a 62.7°, které patří liniím (100), (002), (101), (102), (110) and (103). UV-Vis spektroskopie podobným způsoben prokázala, že vrstvy slučovaných ZnO „nano-lístků“ mají optické šířky zakázaného pásma v rozmezích od 3.46 eV do 3.65 eV. Volt-ampérové charakteristiky odhalily, že ZnO vrstvy „nano-lístků“ jsou vodivé. Hodnoty rezistivity vrstev získané z I-V charakteristik ukázaly exponenciální růst rezistivity se zvětšením tloušťky vrstev. Naše metoda přípravy tenkých vrstev ZnO chemicky podpořenou cestou může sloužit jako kritérium pro řízení syntézy nano-struktur ZnO pro různé technologické aplikace.
Abstract in different language: Research and development of nano-sized Zinc Oxide (ZnO) has recently received great attention due to its remarkable properties such as large exciton binding energy of 60 meV, extraordinary photosensitivity, nontoxic nature, wide bandgap and the fact that it is a low cost material with many technological applications. The inherent necessity for stoichiometric ZnO nanostructures suggest that a deposition method where the film stoichiometry is controlled by a chemical reaction is un-avoidable. Moreover, it is extremely important, when developing new methods for deposition of ZnO nanostructures to keep the deposition system as simple as possible, maximize throughput, and keep costs at a minimum. Modified aqueous chemical growth method offer such an opportunity. In this work, ZnO nano-petals on microscope glass substrates have been prepared by using a modified aqueous chemical growth method. On the other hand, before utilization of the fabricated ZnO nanostructures by any technique for any technological applications, it is essential to investigate morphological, optical, electrical and structural properties. In this work morphological, optical, electrical and structural properties with respect to change in deposition time have been cross examined using FESEM, UV-Vis spectroscopy, I-V properties by Keithley system and XRD respectively. SEM micrographs have revealed very little changes in the shape, orientations and distribution of ZnO nano-petals formed with change in deposition times. SEM micrographs have also revealed the growth pattern for the prepared ZnO nano-petals which proceeds via a nucleation, and coalescence of ZnO nuclei. XRD analysis have revealed that the synthesized ZnO nano-petals have a hexagonal Wurtzite ZnO structure with peaks at 2θ positions 31.7°, 34.4°, 36.2°, 47.4°, 56.5°and 62.7° belonging to the (100), (002), (101), (102), (110) and (103) planes respectively. UV-Vis spectroscopy has in the same way shown that the synthesized ZnO nano-petals have energy band gaps ranging from 3.46 eV to 3.65 eV. I-V measurements have disclosed that the ZnO nano-petals are conductive. Film resistivity values obtained from the I-V curves showed an exponential increase in resistivity with increased film thickness. Our method of preparation of ZnO nano-petals via a chemical assisted route can serve as benchmark for controlled synthesis of ZnO nanostructures for various technological applications.
Rights: © IOP Publishing
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (CT4)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sutta_Properties_Apeh+et+al_2018.pdf1,47 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33861

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD