Title: Vliv ideomotorické intervence v průběhu senzomotorického učení
Other Titles: Effect of ideomotor intervention in the course of sensomotor learning
Authors: Benešová, Daniela
Hranáč, Petr
Švátora, Karel
Citation: BENEŠOVÁ, D., HRANÁČ, P., ŠVÁTORA, K. Vliv ideomotorické intervence v průběhu senzomotorického učení. Studia Kinanthropologica, 2018, roč. 19, č. 3, s. 159-163. ISSN 1213-2101.
Issue Date: 2018
Publisher: Univesity of South Bohemia in České Budějovice
Document type: preprint
preprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/33862
ISSN: 1213-2101
Keywords: ideomotorika;imaginace;senzomotorické učení
Keywords in different language: ideomotor;imagination;sensorimotor learning
Abstract: Cílem našeho šetření je posoudit vliv ideomotorické intervence při senzomotorickém učení se pohybovému úkolu, který je zaměřen na schopnost balancování s předmětem. Výzkumný soubor tvořilo 60 osob ve věku 21-35 let (n=60). Experimentální skupina čítala 30 probandů (nE=30), kontrolní skupina rovněž 30 probandů (nK=30). Testování proběhlo formou pretestu a posttestu, přičemž experimentální skupina se mezi pre- a posttestem podrobila krátké relaxaci a ideomotorické intervenci. K zhodnocení rozdílů mezi kontrolní a experimentální skupinou jsme provedli porovnáním aritmetických průměrů t-testem pro nezávislé soubory, ke grafickému porovnání změny ve výkonech v pretestu a posttestu byl použit korelační diagram. Věcná významnost byla posouzena za pomoci Cohenova d. Z výsledků vyplývá, že ideomotorická intervence měla vliv na senzomotorický výkon v posttestu. Rovněž rozdíl mezi výkony v pretestu a posttestu dosahuje u experimentální skupiny statisticky i věcně významně vyšších hodnot. Domníváme se, že ideomotorická intervence pozitivně ovlivnila senzomotorické učení.
Abstract in different language: The goal of our research is to assess the effect of ideomotor intervention in sensomotor learning of a movement task, which is focused on the ability of balancing with a subject. The research sample consisted of 60 persons at the age of 21-35 years (n=60). The experimental group consisted of 30 probands (nE=30), and the control group had 30 probands too (nK=30). The tests were carried out in the form of pre-test and post-test, while the experimental group underwent a short relaxation and ideomotor intervention between the pre-test and post-test. To evaluate the differences between the control and experimental group, we compared the arithmetic averages of the t-test for independent files, and a correlation diagram was used to make a graphical comparison of changes in performance achieved in the pre-test and post-test. Substantive significance was verified by the Cohen´s d coefficient. The results show that ideomotor intervention had an effect on sensomotor performance in the post-test. In the experimental group, the difference in the pre-test and post-test (improvement) performance is statistically and substantively higher. We believe that ideomotor intervention had a positive effect on sensomotor learning.
Rights: © Univesity of South Bohemia in České Budějovice
Appears in Collections:Preprinty / Preprints (KTV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
D.Benesova_disportare_18_cele_opr.pdf214,22 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33862

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD