Title: Airway dimension and orthodontic treatment of distoocclusion
Other Titles: Dýchací cesty v souvislosti s ortodontickou léčbou distookluze
Authors: Jirková, Veronika
Böhmová, Hana
Marek, Patrice
Citation: JIRKOVÁ, V., BÖHMOVÁ, H., MAREK, P. Airway dimension and orthodontic treatment of distoocclusion. Ortodoncie, 2019, roč. 28, č. 1, s. 33-43. ISSN 1210-4272.
Issue Date: 2019
Publisher: Česká ortodontická společnost
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33878
ISSN: 1210-4272
Keywords: kefalogram;extrakční léčba;neextrakční léčba;ortodoncie;distookluze
Keywords in different language: cephalogram;extraction treatment;non-extraction treatment;orthodontic;distoocclution
Abstract: Cíl: Cílem této práce je zhodnotit, jakým způsobem může extrakční a neextrakční ortodontická léčba distookluze u rostoucích pacientů ovlivnit vybrané skeletální a dentální hodnoty a anteroposteriorní rozměr dýchacích cest v oblasti orofaryngu zobrazující se na dálkovém kefalometrickém snímku a zda eventuální změny mohou být pro pacienta významné. Materiál a metodika: Retrospektivní studie byla provedena na kefalogramech rostoucích pacientů rozdělených do třech skupin dle typu léčby (extrakce, distalizace molárů a kontrola). Celkem bylo zhodnoceno 72 kefalogramů v čase T1 a T2. Byly hodnoceny změny dentální, skeletální a v oblasti horních cest dýchacích. Změny byly statisticky vyhodnoceny. Výsledky: Nebyly zjištěny signifikantní změny v hodnocených parametrech horních cest dýchacích. Ke statisticky významným rozdílům (p<0.05) mezi jednotlivými skupinami došlo v těchto parametrech: SNA, Pog k vertikále, +1/BISP, -1/ML, H molár k vertikále. Závěr: Léčba distookluze pomocí
Abstract in different language: The presented study evaluates the ways in which an extraction or non-extraction orthodontic treatment of distoocclusion in growing patients may affect selected skeletal and dental parameters and anteroposterior dimension of airways in the area of oropharynx as represented in the cephalogram, and to determine whether the potential changes may be significant for a patient. Material and method: The retrospective study was carried out using cephalograms of growing patients. The subjects were divided into three groups according to the type of treatment (extraction, molar distalization, control group). 72 cephalograms were evaluated at times T1 and T2. Dental, skeletal and upper airways changes were assessed. The recorded changes were statistically processed. Results: There were found no statistically significant changes in the upper airways parameters evaluated. Statistically significant differences (p<0.05) between the groups were found in the following parameters: SNA, Pog to vertical, +1/BISP, -1/ML, U molar to vertical. Conclusion: The treatment of distoocclusion with distalization of upper molars or with extractions influences dental relationships in particular. No treatment used to correct distoocclusion examined in our study contributed to the change of anteroposterior dimensions of the upper airways (Ortodoncie 2019, 28, No. 1, p. 33-43).
Rights: Plný text není přístupný.
© Česká ortodontická společnost
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ortodoncie-01-2019.pdf198,39 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33878

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD