Title: Lithosperic elastic thickness estimates in central Eurasia
Other Titles: Odhad tloušťky litosféry v centrální Eurasii
Authors: Eshagh, Mehdi
Pitoňák, Martin
Tenzer, Robert
Citation: ESHAGH, M., PITOŇÁK, M., TENZER, R. Lithosperic elastic thickness estimates in central Eurasia. Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences, 2019, roč. 30, č. 1, s. 73-84. ISSN 1017-0839.
Issue Date: 2019
Publisher: Chinese Geoscience Union
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85063267038
http://hdl.handle.net/11025/33956
ISSN: 1017-0839
Keywords: Kratony;Elastická tloušťka litosféry;Pružnost;Izostáza;Litosféra;Orogeny
Keywords in different language: Cratons;Elastic thickness;Flexure;Isostasy;Lithosphere;Orogens
Abstract: Odhadujeme elastickou tloušťku kontinentální litosféry pomocí dvou přístupů, které kombinují regionální izostatický princip podle Vening Meinesz-Moritz (VMM) s isostatickými modely pružnosti formulovanými na základě řešení diferenciálních rovnic pro tenký elastický plášť s a bez uvažování zakřivení elastického pláště. Abychom modelovali odezvu litosféry na zátěž realističtěji, uvažujeme také heterogenity hustoty litosféry. Výsledné výrazy popisují funkční vztah mezi veličinami gravitačního pole a mechanickými vlastnostmi litosféry, jmenovitě Youngovým modulem a Poissonovým poměrem, které jsou vypočteny z modelů seismické rychlosti před odhadem efektivní tloušťky litosféry. Naše numerická studie v centrální Eurasii ukazuje, že oba výsledky mají podobný prostorový vzor, ​​přestože vykazují i ​​některé velké lokalizované rozdíly v důsledku nezohlednění zakřivení elastického pláště. Výsledky ukazují, že cratonické útvary severočínské a tarimské krátery, turánské platformy a části sibiřského kráteru jsou charakterizovány maximální tloušťkou litosférické vrstvy. Na druhé straně indický Craton se jasně neprojevuje. Minima elastické tloušťky typicky odpovídají místům aktivních kontinentálních tektonických okrajů, hlavních orogenů (Tibet, Himaláje a části středoasijského orogenního pásu) a rozšířené kontinentální kůry. Tato zjištění obecně podporují hypotézu, že tektonicky aktivní zóny a orogeny mají relativně malou litosférickou sílu, což má za následek významnou reakci litosféry na různé tektonické zátěže ve srovnání s velkou litosférickou silou cratonických útvarů.
Abstract in different language: We estimate the elastic thickness of a continental lithosphere by using two approaches that combine the Vening Meinesz-Moritz (VMM) regional isostatic principle with isostatic flexure models formulated based on solving flexural differential equations for a thin elastic shell with and without considering a shell curvature. To model the response of the lithosphere on a load more realistically, we also consider lithospheric density heterogeneities. Resulting expressions describe a functional relation between gravity field quantities and mechanical properties of the lithosphere, namely Young's modulus and Poisson's ratio that are computed from seismic velocity models in prior of estimating the lithospheric elastic thickness. Our numerical study in central Eurasia reveals that both results have a similar spatial pattern, despite exhibiting also some large localized differences due to disregarding the shell curvature. Results show that cratonic formations of North China and Tarim Cratons, Turan Platform as well as parts of Siberian Craton are characterized by the maximum lithospheric elastic thickness. Indian Craton, on the other hand, is not clearly manifested. Minima of the elastic thickness typically correspond with locations of active continental tectonic margins, major orogens (Tibet, Himalaya and parts of Central Asian Orogenic Belt) and an extended continental crust. These findings generally support the hypothesis that tectonically active zones and orogens have a relatively small lithospheric strength, resulting in a significant respond of the lithosphere on various tectonic loads, compared to a large lithospheric strength of cratonic formations.
Rights: © Chinese Geoscience Union
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Eshaghetal2019.pdf13,02 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33956

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD