Title: Influence of Bainite Fraction on Improving Mechanical Properties of Quenched and Tem-pered High Silicon Steel
Other Titles: Vliv bainitické frakce na zlepšení mechanických vlastností na kalené a popouštěné oceli s vysokým obsahem křemíku
Authors: Opatová, Kateřina
Vorel, Ivan
Jeníček, Štěpán
Peković, Michal
Citation: OPATOVÁ, K., VOREL, I., JENÍČEK, Š., PEKOVIĆ, M. Influence of Bainite Fraction on Improving Mechanical Properties of Quenched and Tem-pered High Silicon Steel. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 2, s. 292-296. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2019
Publisher: Univerzita J. E. Purkyně
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85065443092
http://hdl.handle.net/11025/34845
ISSN: 1213-2489
Keywords: Bainit;martenzit;křemík;mechanické vlastnosti
Keywords in different language: Bainite;martensite;silicon;mechanical properties
Abstract: Martenzitické oceli se vyznačují vysokou pevností, která je na druhé straně kompenzována značnou křehkostí. Tato nevýhoda může být částečně korigována popouštěním, které však současně sníží výslednou pevnost. Pokud je ocel legována dostatečným množstvím křemíku, může optimální postup tepelného zpracování vytvořit směsnou mikrostrukturu, která se skládá z martenzitu a bezkarbidického bainitu. V různých mikrostrukturách této kompozice s identickou velikostí zrna by mechanické vlastnosti byly dány převážně frakcí bainitu. Tento článek se zabývá návrhem postupu tepelného zpracování nízkolegované oceli. Je součástí výzkumu vlivu bainitické frakce na mechanické vlastnosti materiálů s martenziticko-bainitickou mikrostrukturou. Při vhodném poměru martenzitu a bainitu může ocel s 0,42% C vykazovat pevnost vyšší než 2200 MPa při prodloužení A5 mm více než 17%.
Abstract in different language: Martensitic steels are characterized by high strength which, on the other hand, is offset by considerable brittleness. This drawback can be partly corrected by tempering, at the cost of reduced final strength. If steel is alloyed with a sufficient amount of silicon, an optimum heat treatment sequence can produce a mixed microstructure consisting of martensite and carbide-free bainite. In various microstructures of this composition with identical grain size, mechanical properties would be dictated predominantly by the fraction of bainite. This article deals with design-ing a heat treatment sequence for a low-alloy steel. It is part of a research into the impact of bainite fraction on mechanical properties of materials with martensitic-bainitic microstructure. At an appropriate ratio of martensite and bainite, a steel with 0.42 % C can exhibit strengths above 2200 MPa at A5mm elongation of more than 17 %.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Univerzita J. E. Purkyně
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34845

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD