Title: Problémy v přípravě učitelů informatiky: případová studie
Other Titles: Problems in computer science teacher preparation: A case study
Authors: Průcha, Tomáš
Horváthová, Dana
Filipi, Zbyněk
Rohlíková, Lucie
Citation: PRŮCHA, T., FILIPI, Z., ROHLÍKOVÁ, L. Problémy v přípravě učitelů informatiky: případová studie. In Horváthová, D. DidInfo : Medzinárodná konferencia o vyučovaní informatiky DidInfo 2019. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2019. s. 115-118. ISBN 978-80-557-1533-9 , ISSN 2454-051X.
Issue Date: 2019
Publisher: Univerzita Mateja Bela
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/34860
ISBN: 978-80-557-1533-9
ISSN: 2454-051X
Keywords: příprava učitelů informatiky;vzdělávání učitelů;pregraduální příprava učitelů;případová studie
Keywords in different language: computer science teacher preparation;teacher training, preservice teacher;case study
Abstract: V souvislosti s integrací informatiky do kurikula základních i středních škol v České republice sílí diskuze o přípravě učitelů informatiky. Cílem tohoto příspěvku je pomocí případové studie realizované na Západočeské univerzitě v lzni popsat problémy v přípravě učitelů informatiky dle názorů akademických pracovníků, kteří se na její přípravě podílejí. Prezentované výsledky vychází z realizovaného kvalitativního výzkumu sestávajícího z polostrukturovaných rozhovorů. Nejběžnějšími nalezenými problémy jsou především nedostatek financí a nedostatečný počet zájemců o studium učitelství informatiky. Dále se jedná o problémy týkající se tvorby studijních programů, jejich skladby a personálního zabezpečení výuky.
Abstract in different language: In the Czech Republic there is a growing discussion about thepreparation of CS (Computer Science) teachers, especially inconnection with the integration of CS into the curriculum ofprimary and secondary schools. The aim of this paper is to describeproblems in the preparation of CS teachers in the opinions ofacademic staff involved in the preparation of CS teachers, using acase study at the University of West Bohemia. The presented resultsare based on a qualitative research consisting of semi-structuredinterviews. The most common problems identified are mainlyfinances and insufficient numbers of students interested in the studyof CS teaching, but also problems related to the creation of studyprograms, their composition and personnel provision of teaching.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Univerzita Mateja Bela
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KVD)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Zbornik_Didinfo_2019.pdf27,78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34860

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD