Title: Treatment with fixed appliances and clear plastic appliances. Evaluation of results
Other Titles: Hodnocení výsledků léčby fixními a fóliovými aparáty
Authors: Chrášťanská, Romana
Böhmová, Hana
Bernát, Ladislav
Marek, Patrice
Citation: CHRÁŠŤANSKÁ, R., BÖHMOVÁ, H., BERNÁT, L., MAREK, P. Treatment with fixed appliances and clear plastic appliances. Evaluation of results. Ortodoncie, 2019, roč. 28, č. 2, s. 89-101. ISSN 1210-4272.
Issue Date: 2019
Publisher: Česká ortodontická společnost
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/34868
ISSN: 1210-4272
Keywords: fóliový aparát, Invisalign, fixní aparát, hodnocení výsledků léčby, PAR index, paralelita kořenů, okluzní kontakty
Keywords in different language: clear aligner;Invisalign;fixed appliance;treatment outcome assessment;PAR index;root parallelism;occlusal contacts
Abstract: Cíl: Cílem retrospektivní studie bylo zhodnotit výsledky ortodontické léčby u fixního a fóliového aparátu pomocí PAR indexu a porovnat efektivitu léčby pomocí TEI (treatment efficiency index, index účinnosti). Dalším cílem bylo srovnat počet okluzních kontaktů a zhodnotit paralelitu kořenů na ortopantomogramu. Materiál: Do souboru bylo zařazeno 80 pacientů, skupinu léčenou fóliovým aparátem typu Invisalign tvořilo 40 pacientů, stejně jako skupina léčena fixním aparátem. Metodika: U všech pacientů byl změřen PAR (Peer Assessment Rating) index před léčbou a po léčbě na digitálních modelech a na okluzogramu množství okluzních kontaktů. Paralelita kořenů u obou skupin před léčbou a po léčbě byla měřena na ortopantomogramu (OPG). Závěr: U obou skupin byly zjištěny po léčbě dobré výsledky, nicméně s vyšší kvalitou výsledku léčby u fixního aparátu. Doba léčby byla kratší u skupiny Invisalign. Množství okluzních kontaktů po léčbě bylo vyšší u skupiny pacientu léčených fixním aparátem. Lepší paralelita kořenů byla zjištěna u pacientu s fixními aparáty, s výjimkou dolního frontálního úseku, kde obě skupiny dosáhly podobného výsledku.
Abstract in different language: Aims: The retrospective study assessed outcomes of orthodontic treatment using fixed appliance and clear plastic aligner with PAR index, and compared effectiveness of the therapy with TEI (treatment efficiency index). Another aim was to compare the number of occlusal contacts and assess root parallelism in orthopantomogram. Material: The sample included 80 patients - 40 treated with fixed appliance, 40 with Invisalign. Method: PAR (Peer Assessment Rating) index was measured in all patients prior and after treatment in digital dental casts; the number of occlusal contacts was measured in occlusogram. Root parallelism was measured in OPG made prior and after the treatment. Conclusion: Results for both groups were acceptable. However, better quality results were achieved in the group treated with conventional fixed appliances. The length of treatment was shorter in the group treated with Invisalign. The number of occlusal contacts after the treatment was higher in patients treated with fixed appliance. Better root parallelism was found in patients with fixed appliance, the only exception being lower anterior segment where the results were similar in both groups.
Rights: Plný text není přístupný.
© Česká ortodontická společnost
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Clanek-Ortodoncie-02-2019-02.pdf396,65 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34868

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD