Title: Effect of Cryogenic Treatment on Properties of Cemented Carbides
Other Titles: Vliv kryogenního zpracování na vlastnosti slinutých karbidů
Authors: Průcha, Vojtěch
Bricín, David
Kříž, Antonín
Citation: PRŮCHA, V., BRICÍN, D., KŘÍŽ, A. Effect of Cryogenic Treatment on Properties of Cemented Carbides. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 1, s. 129-134. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2019
Publisher: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85063349309
http://hdl.handle.net/11025/34946
ISSN: 1213-2489
Keywords: Kryogenní zpracování;slinutý karbid;zbytková napětí;tvrdost;fázová analýza
Keywords in different language: Cryogenic treatment;cemented carbide;residual stress;hardness;phase analysis
Abstract: Hlavním cílem výzkumného programu je představit experimenty zkoumající vliv kryogenního zpracování na vlastnosti slinutých karbidů. Experimentální materiály byly vybrány ze tří základních skupin slinutých karbidů s různými pojivy a rozdílnou velikostí zrna WC. Jedna polovina experimentálních vzorků byla kryogenně zpracována, zatímco druhá polovina vzorků byla v původním tepelně nezpracovaném stavu. Následně byly vzorky broušeny a leštěny běžnými metalografickými postupy. Vliv kryogenního zpracování na vlastnosti slinutých karbidů byl analyzován vyhodnocením mikrostruktury vzorků na světelném optickém a řádkovacím elektronovém mikroskopu. Dále byla provedena analýza fázového složení pomocí rentgenové difrakce, měření tvrdosti dle Vickerse a lomové houževnatosti KIC. Bylo zjištěno, že zbytková napětí v oblasti povrchu vzorků se po kryogenním zpracování snížila. Zvýšila se lomová houževnatost vzorků KIC.
Abstract in different language: The main goal of this paper is to present experiments exploring the effect of cryogenic treatment on the properties of cemented carbides. The experimental materials were chosen from three basic groups of cemented carbides with different binders and different WC grain sizes. One half of the specimens were cryogenically-treated, whereas the other half were in the as-received condition. The specimens were ground and polished using metallographic procedures. Effects of cryogenic treatment were studied by metallographic observation using light and scanning electron microscopes, by X-ray analysis of phase composition and by measuring Vickers hardness and KIC fracture toughness. It was found that residual stresses in specimen surface decreased after cryogenic treatment. The KIC fracture toughness of the specimens increased.
Rights: Plný text není přístupný.
© J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Appears in Collections:Články / Articles (KMM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Prucha_MT_2019_vol19_no1.pdf589,86 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34946

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD