Title: Influence of the Upper Limb Position on the Forearm EMG Activity – Preliminary Results
Other Titles: Vliv polohy horní končetiny na lokální svalové zatížení předloktí – předběžné výsledky
Authors: Kačerová, Ilona
Bureš, Marek
Kába, Martin
Görner, Tomáš
Citation: KAČEROVÁ, I., BUREŠ, M., KÁBA, M., GÖRNER, T. Influence of the Upper Limb Position on the Forearm EMG Activity – Preliminary Results. In Advances in Physical ergonomics and Human factors. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2020. s. 34-43. ISBN 978-3-030-20141-8 , ISSN 2194-5357.
Issue Date: 2020
Publisher: Springer Nature Switzerland AG
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85067246234
http://hdl.handle.net/11025/35392
ISBN: 978-3-030-20141-8
ISSN: 2194-5357
Keywords: Nemoc z povolání, lokální svalová zátěž, pracovní pozice, integrovaná elektromyografie, EMG
Keywords in different language: Occupational Disease, Local Muscular Stress, Work Position, Integrated Electromyography, EMG
Abstract: Příspěvek je zaměřen na vliv polohy horní končetiny na lokální svalové zatížení předloktí. Příspěvek shrnuje navrhovanou metodiku výzkumu a proces měření. Uvedené výsledky jsou zatím předběžné a slouží převážně pro ověření navržené metodiky. Výzkum se zabývá vlivem polohy ramene na lokální svalovou zátěž v oblasti ruky a předloktí. Lokální svalová zátěž je měřena integrovanou elektromyografií. V příspěvku jsou prezentovány předběžné výsledky pro skupinu mužů (20-45 let). Výzkum stále pokračuje a bude rozšířen o další věkové skupiny a také o ženskou populaci.
Abstract in different language: The paper is focused on influence of the upper limb position on the forearm EMG activity. This paper briefly reviews proposed methodology and measuring process. Those results are just preliminary which served for evaluation of proposed methodology. The research is focused on the issue of local muscular stress in the area of the hand and forearms. The lateral muscular stress is evaluated by integrated electromyography. The paper presents preliminary results of male group (20 – 45 years). The research will continue and will be extended to other groups and also to female population.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Springer
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
43926671_2019-10-10.pdf2,81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35392

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD