Title: Effect of Shift Work on Health and Performance of the Workers – Comparison Between Turkey and the Czech Republic
Other Titles: Vliv směnové práce na zdraví a výkonnost pracovníků - srovnání Turecka a České republiky
Authors: Bureš, Marek
Machová, Andrea
Altupinar, Ali
Citation: BUREŠ, M., MACHOVÁ, A., ALTUPINAR, A. Effect of Shift Work on Health and Performance of the Workers – Comparison Between Turkey and the Czech Republic. In Proceedings ot the 20th Congress of International Ergonomics Association (IEA2018). [S. l.]: Springer Nature Switzerland AG, 2019. s. 160-172. ISBN 978-3-319-96079-1 , ISSN 2194-5357.
Issue Date: 2019
Publisher: Springer Nature Switzerland AG
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85051696316
http://hdl.handle.net/11025/35566
ISBN: 978-3-319-96079-1
ISSN: 2194-5357
Keywords: Směnová práce;fyzické a psychické podmínky;rodinný stav;výkon;zmetkovitot
Keywords in different language: Shift work;Physical and psychical condition;Family status;Performance;Scrap rate
Abstract: Cílem této studie bylo zmapovat, jak je vnímána práce na směny pracovníky ve dvou rozdílných směnových režimech a ve dvou národnostních skupinách. Výzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření u českých pracovníků v průmyslové výrobě a tureckých zaměstnanců pozemního personálu letiště. Dopad práce na směny byl studován zejména z hlediska fyzického, psychického, sociálního a zdravotního s vazbou na rodinný stav. Průzkumu se zúčastnilo 55 českých mužů, 49 tureckých mužů a 60 tureckých žen. Byla zkoumána a potvrzena závislost mezi rodinným statusem a odpověďmi všech tří skupin. Rovněž byly analyzovány rozdíly v odpovědích mezi tureckými mužskými a ženskými respondenty. Rozdíly byly pouze částečně potvrzeny v oblasti spánkových návyků a psychických aspektů. V neposlední řadě byl analyzován i vliv směnové práce na výkon pracovníků a míru zmetkovitosti, to ale pouze na vzorku výrobních pracovníků.
Abstract in different language: The aim of this study was to map out how shift work is perceived by workers in two shift regimes and two national groups. The research was carried out by means of a questionnaire survey of the Czech manufacturing workers and the Turkish airport ground personal. The impact of the shift work was studied especially from the physical, mental, social and health aspects with connection to family status. The 55 Czech male workers, 49 Turkish male workers and 60 Turkish female workers have participated in the survey. The dependence between family status and responses of all three groups together was examined and confirmed. Also the differences in responses between the sexes of Turkish respondents were analyzed and only partially confirmed in the area of sleeping habits and mental aspects. Last but not least the effect of shift work on workers performance and scrap rate was analyzed only on the sample of the manufacturing workers.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Springer Nature Switzerland AG
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Bures2019_Chapter_EffectOfShiftWorkOnHealthAndPe.pdf628,74 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35566

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD