Title: Determination of Stationary Points and Their Bindings in Dataset Using RBF Methods
Other Titles: Stanovení stacionárních bodů datového setu a jejich vazeb pomocí RBF metod
Authors: Majdišová, Zuzana
Skala, Václav
Šmolík, Michal
Citation: MAJDIŠOVÁ, Z., SKALA, V., ŠMOLÍK, M. Determination of Stationary Points and Their Bindings in Dataset Using RBF Methods. In: Computational and Statistical Methods in Intelligent Systems. CoMeSySo 2018, Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series. Cham: Springer International Publishing, 2019. s. 213-224. ISBN 978-3-030-00210-7 , ISSN 2194-5357.
Issue Date: 2019
Publisher: Springer International Publishing
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85053622584
http://hdl.handle.net/11025/35936
ISBN: 978-3-030-00210-7
ISSN: 2194-5357
Keywords: Stacionární body;RBF interpolace;Shape parametr;Detekce tvarů;Nejbližší soused
Keywords in different language: Stationary points;RBF interpolation;Shape parameter;Shape detection;Nearest neighbor
Abstract: Stacionární body funkce více proměnných, která reprezentuje nějaký povrch, hrají důležitou roli v mnoha aplikacích jako je počítačové vidění, chemická fyzika atd. Nicméně, zadaný datový set často popisuje povrch, jehož vzorkovací funkce není známa. Proto je nutné navrhnout přístup, který najde stacionární body bez znalosti vzorkovací funkce. V tomto příspěvku je prezentován algoritmus pro nalezení množiny stacionárních bodů dané vzorkované plochy a detekci vazeb mezi těmito stacionárními body (např. stacionární body ležící na úsečce, kružnici apod.). Náš přístup je založen na po částech prováděné RBF interpolaci dané datové sady.
Abstract in different language: Stationary points of multivariable function which represents some surface have an important role in many application such as computer vision, chemical physics, etc. Nevertheless, the dataset describing the surface for which a sampling function is not known is often given. Therefore, it is necessary to propose an approach for finding the stationary points without knowledge of the sampling function. In this paper, an algorithm for determining a set of stationary points of given sampled surface and detecting the bindings between these stationary points (such as stationary points lie on line segment, circle, etc.) is presented. Our approach is based on the piecewise RBF interpolation of the given dataset.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Springer
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
ID 43923329 _Majdišová_článekD.pdf5,3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35936

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD