Title: A new simple, fast and robust total least square error computation in E2: Experimental comparison
Other Titles: Nový jednoduchý, rychlý a robustní výpočet totálních nejmenších čtvercových chyb v e2: Experimentální srovnání
Authors: Šmolík, Michal
Skala, Václav
Majdišová, Zuzana
Citation: ŠMOLÍK, M., SKALA, V., MAJDIŠOVÁ, Z. A new simple, fast and robust total least square error computation in E2: Experimental comparison. In: AETA 2018 - Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences: Theory and Application. Cham: Springer, 2019. s. 325-334. ISBN 978-3-030-14906-2 , ISSN 1876-1100.
Issue Date: 2019
Publisher: Springer
Document type: postprint
postprint
URI: 2-s2.0-85066309070
http://hdl.handle.net/11025/35943
ISBN: 978-3-030-14906-2
ISSN: 1876-1100
Keywords: Nejmenší čtverce;Totální nejmenší čtverce;kolmá vzdálenost;aproximace
Keywords in different language: Least squares;Total least squares;Orthogonal distance;Approximation
Abstract: Mnoho problémů, nejen při zpracování signálů, zpracování obrazu, digitálním zobrazování, počítačovém vidění a vizualizaci, vede k problému s nejmenším čtvercovým omylem (LSE) nebo k výpočtu celkového (ortogonálního) problému s chybou nejmenšího čtverce (TLSE). Obvykle se používá metoda nejmenších čtvercových chyb pro aproximaci vzhledem ke své jednoduchosti, ale není to optimální řešení, protože neopravňuje ortogonální vzdálenosti, ale pouze vertikální vzdálenosti. Existuje mnoho problémů, pro které není LSE vhodné a TLSE se používá. Bohužel, TLSE je výpočtově mnohem dražší. Tento článek představuje nový, jednoduchý, robustní a rychlý algoritmus pro výpočet nejmenších čtvercových chyb v E2.
Abstract in different language: Many problems, not only in signal processing, image processing, digital imaging, computer vision and visualization, lead to the Least Square Error (LSE) problem or Total (Orthogonal) Least Square Error (TLSE) problem computation. Usually the standard least square error approximation method is used due to its simplicity, but it is not an optimal solution, as it does not optimize the orthogonal distances, but only the vertical distances. There are many problems for which the LSE is not convenient and the TLSE is to be used. Unfortunately, the TLSE is computationally much more expensive. This paper presents a new, simple, robust and fast algorithm for the total least square error computation in E2.
Rights: © Springer
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (KIV)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35943

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD