Title: Několik úvah k obsahu a struktuře rozsudku církevního soudu
Other Titles: Several Considerations on Content and Structure of Judgement of Ecclesiatical Court
Authors: Hrdina, Antonín
Citation: HRDINA, A. Několik úvah k obsahu a struktuře rozsudku církevního soudu. Revue církevního práva – Church Law Review, 2019, roč. 76, č. 3, s. 15-23. ISSN 1211-1635.
Issue Date: 2019
Publisher: Společnost církevní právo
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36111
ISSN: 1211-1635
Keywords: rozsudek;species facti;in jure;in facto;konkluze;odůvodnění rozsudku;poučení o odvolání
Keywords in different language: judicial decision;species facti;in jure;in facto;conclusion;reasoning of judgment;instruction of remedial measure
Abstract: Autor, sám soudce Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské, v článku upozorňuje na některá sporná či ne zcela transparentní místa v právní úpravě rozsudku církevního soudu (incipit, citování judikatury, povinné/doporučené údaje v pasážích in jure a in facto, odůvodnění výroku v konkluzi, formulace enunciátu ve věci samé, poučení o opravném prostředku apod.) Současně navrhuje jejich řešení alespoň na partikulární justiční rovině, tj. u církevních soudů v rámci území České biskupské konference.
Abstract in different language: The author, judge of the Metropolitan Church Court of the Archdiocese of Prague, points out some controversial or not completely transparent points in the legal regulation of the ecclesial court judgment (incipit, citation of case law, mandatory/recommended data in passages in jure and in facto, reasoning of the statement in conclusion, formulation of enunciate on the merits, instruction of remedial measure, etc.) in the article. At the same time, he proposes a solution at least on a particular judicial level, i. e. concerning ecclesiastical courts within the territory of the Czech Bishops´ Conference
Rights: Plný text není přístupný.
© Společnost církevní právo
Appears in Collections:Články / Articles (KPD)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36111

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD