Title: Mnichovská dohoda z roku 1619
Other Titles: The Munich Treaty of 1619
Authors: Valeš, Václav
Citation: VALEŠ, V. Mnichovská dohoda z roku 1619. Právněhistorické studie, 2019, roč. 49, č. 1, s. 63-76. ISSN 0079-4929.
Issue Date: 2019
Publisher: Karolinum
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36113
ISSN: 0079-4929
Keywords: Svatá říše římská národa německého;Bavorsko;Falc;Katolická liga;Ferdinand II. (1619–1637);Maxmilián I. (1597/1598–1651);kurfiřti;české stavovské povstání (1618–1620)
Keywords in different language: Holy Roman Empire of the German Nation;Bavaria;Palatinate;Catholic League;Ferdinand II (1619–1637);Maximilian I (1597/1598–1651);Electors;Bohemian Revolt (1618–1620)
Abstract: Tento článek popisuje příčiny vzniku, obsah a důsledky mezinárodní smlouvy, uzavřené dne 8. října 1619 v Mnichově mezi Ferdinandem II., císařem Svaté říše římské, uherským a českým králem a arcivévodou rakouským, Maxmiliánem I., bavorským vévodou. Na základě této dohody Bavorsko reaktivovalo Katolickou ligy, která poskytla pomoc habsburské dynastii při likvidaci českého stavovského povstání (1618–1620). Bavorsko získalo na základě této dohody Falc spojenou s kurfiřtským titulem jako kompenzaci.
Abstract in different language: This article describes the origin, content and consequences of the treaty of Munich of 8th October 1619. This treaty was concluded between Holy Roman Emperor Ferdinand II and the Bavarian Duke Maximilian I. Under this agreement, Bavaria helped reactivatethe Catholic League, which provided assistance to the Habsburg dynasty for the liquidation of the Bohemian revolt (1618–1620). Bavaria obtained the Palatinate linked to the Electoral title under this agreement as a compensation.
Rights: Plný text není přístupný.
© Karolinum
Appears in Collections:Články / Articles (KPD)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Valeš - PHS 49 1 6546.indd.pdf355,68 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36113

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD