Title: Statistical approaches on the design of fatigue stress spectra for bus structures
Other Titles: Statistické přístupy k návrhu únavového stresového spektra pro sběrnicové struktury
Authors: Tungga Dewa, Rando
Kepka, Miloslav
Kepka, Miloslav
Citation: TUNGGA DEWA, R., KEPKA, M., KEPKA, M. Statistical approaches on the design of fatigue stress spectra for bus structures. SN applied sciences, 2019, roč. 1, č. 11. ISSN 2523-3963.
Issue Date: 2019
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36131
ISSN: 2523-3963
Keywords: Spektra napětí;nCode glyfworks;simulace Monte Carlo (MCS);extrapolace extrémních hodnot (EVE);neparametrická (NP) statistická analýza
Keywords in different language: Stress spectra;nCode Glyphworks;Monte Carlo simulation (MCS);Extreme value extrapolation (EVE);Non-parametric (NP);Statistical analysis
Abstract: Tento článek představuje technické postupy a statistické přístupy k extrapolaci spektra únavového napětí pro kritickou část konstrukce autobusu. Přístup lze použít k extrapolaci naměřených spekter za účelem určení reprezentativních spekter pro očekávané životnosti. Jsou prezentovány některé extrapolační koncepty, které ukazují vhodné stanovení experimentálních dat. V tomto případě jsou používány konvenční neparametrické a zjednodušené hodnoty extrapolace extrémů. Matematický model se pak používá k ověření očekávané extrémní úrovně napětí podle nějakého extrapolačního faktoru, který je téměř shodný. Výsledkem je, že extrapolované histogramy napětí jsou porovnány s hodnoceným poškozením únavou a cykly se počítají na základě několika zlepšených kritérií. Extrapolované histogramy se zdají být rozumnými výsledky s vyššími amplitudami napětí ve srovnání s naměřenými a významně přispívají ke kumulativnímu poškození. Tato studie vede k uspokojivým zjištěním podle nejlepších znalostí o studovaném případu. V tomto článku jsou tedy zahrnuty určité techniky a osvědčené postupy, které je třeba dodržovat.
Abstract in different language: This paper presents technical procedures and statistical approaches on the extrapolation of fatigue stress spectra for the critical part of the bus structure. The approach for such stress spectra extrapolation can be used for determining long-term stress spectra at expected service life. Some extrapolation concepts are presented to show the suitable determination of the experimental data. The conventional Non-parametric and the simplified extreme value extrapolation approaches are utilised in the present case. The mathematical model is then used to verify the anticipated extreme stress level to some extrapolation factor, which is almost coincide. As a result, the extrapolated stress spectra histograms are compared with the evaluated fatigue damage and cycles counted based on several improved criteria. The extrapolated histograms appear to be reasonable results with higher stress amplitudes compared to the measured one and greatly contribute to the cumulative damage. This study results in satisfactory findings to the best of knowledge on the studied case. Thus, certain techniques and best practices are included in this article to be followed.
Rights: © Springer
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
3_Dewa2019_Article_StatisticalApproachesOnTheDesi (3).pdf1,89 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36131

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD