Title: Titres des articles en sciences humaines : sens et structures
Other Titles: Analýza nadpisů článků z oblasti společenských věd - obsah a forma
Authors: Fenclová, Marie
Horová, Helena
Citation: FENCLOVÁ, M., HOROVÁ, H. Titres des articles en sciences humaines : sens et structures. Studia romanistica, 2019, roč. 19, č. 1/2019, s. 23-36. ISSN 1803-6406.
Issue Date: 2019
Publisher: Universitas Ostraviensis, Facultas philosophica
Document type: preprint
preprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/36299
ISSN: 1803-6406
Keywords: název, článek, smysl, struktura
Keywords in different language: titre, article, sens, structure
Abstract: Hlavní cíl tohoto článku spočívá v analýze názvů článků z oblasti humanitních věd. Účelem provedených analýz je především obsah a forma těchto titulků/nadpisů. Aby bylo možné tuto analýzu provést, bylo nejprve nutné vytvořit korpus titulků na bázi časopisů z oblasti společenských věd: filozofie, psychologie, estetiky, etnologie, sociologie, dějin, archeologie, lingvistiky a filologie, romanistiky a pedagogiky. Korpus vytvořený na bázi asi padesáti časopisů obsahoval výběr více než 200 titulů. Tyto tituly jsme analyzovali, abychom zjistili, co je typické, a později to, co je vhodné doporučit studentům francouzštiny, našim doktorandům, kteří připravují své publikace ve francouzštině. Souhrnný přehled typů nadpisů je výsledkem celé analýzy.
L´objectif principal de cet arcticle repose sur l´analyse des titres des articles en sciences humaines. Objet des analyses réalisées sont avant tout le sens et les structures de ces titres. Pour pouvoir mettre en place cette analyse, il fallait tout d´abord créer un corpus des titres à la base des revues de sciences humaines : philosophie, psychologie, esthétique, ethnologie, sociologie, histoire, archéologie, linguistique et philologie, romanistique, pédagogie. Le corpus créé à la base d’une cinquantaine de revues, contenait le choix de plus de 200 titres. Nous avons analysé ces titres pour en déduire ce qu’il y a du typique et, ultérieurement, ce qu’il y a éventuellement de recommandable de présenter aux étudiants du français langue universitaire, à nos doctorants préparant leurs publications en français. L´aperçu récapitulatif de plusieurs types des arcticles est le résultat de toute l'analyse.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Universitas Ostraviensis, Facultas philosophica
Appears in Collections:Preprinty / Preprints (KRO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
275582.pdf541,58 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36299

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD