Title: Development of the new generation of clamping jaws for thermomechanical simulator
Other Titles: Vývoj nové generace upínacích čelistí pro termomechanický simulátor
Authors: Kalina, Tomáš
Marek, Václav
Citation: KALINA, T., MAREK, V. Development of the new generation of clamping jaws for thermomechanical simulator. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 6, s. 973-978. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2019
Publisher: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85077808184
http://hdl.handle.net/11025/36421
ISSN: 1213-2489
Keywords: Upínací čelisti;termomechanický simulátor;tepelné zpracování, tváření
Keywords in different language: Clamping jaws;thermomechanical simulator;heat treatment;forged parts
Abstract: Tento příspěvek prezentuje vývoj nových multifunkčních upínacích čelistí pro termomechanický simulátor. V příspěvku je představeno co to je a k čemu slouží termomechanický simulátor. Dále je zde popisováno, jaké jsou kladeny požadavky na čelisti pro termomechanický simulátor a jak bylo konstrukčně docíleno jejich splnění. Jsou zde podrobně popisovány všechny důležité části, ze kterých se čelisti pro termomechanický simulátor skládají a k čemu slouží. Na závěr byla provedena pevnostní, tuhostní i termální simulace čelistí při provozních zatíženích. Toto technické řešení je chráněno užitným vzorem registrovaným na Úřadu průmyslového vlastnictví ČR.
Abstract in different language: This paper presents a development and design of new multifunctional clamping jaws for thermomechanical simulator. In the article there is presented what the thermomechanical simulator is and what is it used for. The article also describes the requirements for the thermomechanical simulator jaws and how they were achieved. All important parts of which the thermomechanical simulator jaws are assembled and used are described in detail. Finally, thermal simulations of the jaws were performed under operating loads. This technical solution is protected as a utility model registered on The Industrial Property Office - Czech Republic.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36421

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD