Title: Téma vykořenění a ztrát v současné próze. Nad románem Jakuby Katalpy Němci
Other Titles: The Theme of Uprooting and Loss in Contemporary Prose. Over the Novel The Germans by Jakuba Katalpa
Authors: Kučera, Petr
Citation: KUČERA, P. Téma vykořenění a ztrát v současné próze. Nad románem Jakuby Katalpy Němci. Litteraria Slavica, 2019, roč. 22, č. 1, s. 57-67. ISSN 1212-1509.
Issue Date: 2019
Publisher: Masarykova univerzita
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36505
ISSN: 1212-1509
Keywords: současná česká próza;německá menšina v Československu;narativní struktura;jazyk a styl;román Němci;Jakuba Katalpa
Keywords in different language: contemporary Czech prose;German minority in Czechoslovakia;narrative structure;language and style;the novel Němci (The Germans);Jakuba Katalpa
Abstract: Studie analyzuje román Němci (2012) české prozaičky Jakuby Katalpy jako pokus o nový pohled na problematiku života německé menšiny v Československu od meziválečného období až po divoké vyhánění a následné organizované vysídlení německy mluvících obyvatel po skončení druhé světové války. Román představuje skrytou polemiku s ideologicky a morálně akcentovanými přístupy k tématu. Autorka vytvořila v románu Němci zajímavou kombinaci kultivovaného současného jazyka, věcného stylu a stále se větvící narativní struktury, ve které dominuje každodenní život intenzivně vnímaný všemi smysly.
Abstract in different language: The study analyzes the novel Němci (The Germans, 2012) of the Czech prose writer Jakuba Katalpa as an attempt at a new perspective on the issue of the life of the German minority in Czechoslovakia from the interwar period to the wild expulsion and subsequent organized displacement of German-speaking inhabitants after the end of the Second World War. The novel represents a concealed polemic with ideologically and morally accented approaches to the subject. The author made in the novel Němci (The Germans) an interesting combination of cultivated contemporary language, material style and ever-branching narrative structure dominating everyday life intensely perceived by all senses.
Rights: © Masarykova univerzita
Appears in Collections:Články / Articles (KGS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1_SlavicaLitteraria_22-2019-1_8.pdf187,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36505

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD