Title: Topology optimization of horizontal crossbeam of portal milling machine
Other Titles: Topologick� optimalizace port�lov�ho obr�b�c�ho centra
Authors: Marek, Václav
Citation: MAREK, V. Topology optimization of horizontal crosbeam of portal milling machine. In: Proceedings of the 30th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation". Vídeň: DAAAM International Vienna, 2019. s. 586-591. ISBN 978-3-902734-22-8 , ISSN 1726-9679.
Issue Date: 2019
Publisher: DAAAM International Vienna
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85077849705
http://hdl.handle.net/11025/36510
ISBN: 978-3-902734-22-8
ISSN: 1726-9679
Keywords: metoda konečných prvků;topologická optimalizace;obráběcí centrum
Keywords in different language: final element analysis;topology optimization;milling center
Abstract: Posuny způsobené řeznými silami, gravitací nebo setrvačností ovlivňují celkovou přesnost a produktivitu frézek. Ekonomický tlak vede ke snižování nákladů na produkci frézovacích center. Snížení hmotnosti může snížit prvotní materiálové náklady frézovacího centra. Avšak nekoncepční redukce materiálu vede ke snížení tuhosti, problémům s harmonickými kmitočty nebo k technologickým překážkám. Přesná distribuce materiálu v kombinaci s topologickou optimalizací snižuje hmotnost a zachovává tuhost příčných nosníků. Tímto přístupem je identifikována nejlepší struktura zatíženého dílu s ohledem na kombinaci hmotnosti a nízké poddajnosti. Na jedné straně optimalizace identifikuje nejlepší řešení pro požadované, specifické okrajové podmínky, ale na druhé straně způsobuje pokles užitných vlastností za jiných nespecifikovaných okolností zatížení. Z tohoto důvodu byla klíčová přesná definice okrajových podmínek. Byl optimalizován horizontální příčný nosník frézovacího centra. Díl byl optimalizován izolovaně od celkové sestavy. Okrajové podmínky, které definují spojení mezi příčným nosníkem a sloupy, byly definovány s ohledem na skutečné spojení. Hydrostatické vedení mezi sloupcem a příčným nosníkem poskytuje specifické spojení. Vyžaduje přesnou definici, protože má zásadní vliv na výpočet. Současně je vyžadována minimální deformace hydrostatických povrchů. Komplexní topologická optimalizace vede k lepšímu využití materiálu, nákladově efektivní výrobě a vyššímu výkonu obrábění
Abstract in different language: Displacements caused by cutting forces, gravity or mass inertia influent the overall precision and productivity of milling machines. Economic pressure leads to cost reduction of milling centers. Reduction of weights should decrease prime-material costs of milling center. However, non-conception material reduction lead to stiffness descent, problems with harmonic frequencies or technological obstruction. Precise material distribution reduce weight and conserve the stiffness of crossbeams. Through this approach the best structure of loaded part is identified with respect to combination of weight and low compliance. On one hand, optimization identifies the best solution for required, specific boundary condition, but on the other hand it causes lower performance in other unspecified circumstances of loading. Due to that, a precise definition of boundary condition was crucial. Horizontal crossbeam of portal milling center was optimized. Part was optimized isolated from overall assembly. Boundary conditions which define connection between crossbeam and columns was defined with respect to real connection. Hydrostatic guidance between column and crossbeam provides specific connection. It requires precise definition because of the crucial influence on calculation. At the same time, minimal deformation of hydrostatic surfaces is required. Complex topology optimization leads to better material utilization, cost-effective production and higher performance of machining.
Rights: © DAAAM International Vienna
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
DAAAM Marek.pdf1,19 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36510

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD