Title: Detection of Overlapping Speech for the Purposes of Speaker Diarization
Other Titles: Detekce překrývající se řeči pro účely diarizace řečníků
Authors: Kunešová, Marie
Hrúz, Marek
Zajíc, Zbyněk
Radová, Vlasta
Citation: KUNEŠOVÁ, M.., HRÚZ, M.., ZAJÍC, Z.., RADOVÁ, V.. Detection of Overlapping Speech for the Purposes of Speaker Diarization. In: Speech and Computer, 21st International Conference, SPECOM 2019, Istanbul, Turkey, August 20-25,2019, Proceedings. Cham: Springer, 2019. s. 247-257. ISBN 978-3-030-26060-6 , ISSN 0302-9743.
Issue Date: 2019
Publisher: Springer
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85071473786
http://hdl.handle.net/11025/36621
ISBN: 978-3-030-26060-6
ISSN: 0302-9743
Keywords: Překrývající se řeč, Diarizace řečníků, Konvoluční neuronová síť
Keywords in different language: Overlapping speech, Speaker diarization, Convolutional neural network
Abstract: Přítomnost překrývající se řeči má značný negativní vliv na úspěšnost systémů pro diarizaci řečníků. Tento článek se věnuje aplikaci konvoluční neuronové síť pro detekci takovýchto řečových intervalů a následnému vyhodnocení z hlediska potenciálního zlepšení diarizace řečníků. Síť je trénována na speciálně vytvořených umělých datech, zatímco vyhodnocení je prováděno na datasetech AMI Corpus a SSPNet Conflict Corpus.
Abstract in different language: The presence of overlapping speech has a significant negative impact on the performance of speaker diarization systems. In this paper, we employ a convolutional neural network for the detection of such speech intervals and evaluate it in terms of the potential improvements to speaker diarization. We train the network on specifically-created synthetic data, while the evaluation is performed on the AMI Corpus and the SSPNet Conflict Corpus.
Rights: Plný text není přístupný.
© Springer
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KKY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kunesova2019_Chapter_DetectionOfOverlappingSpeechFo.pdf411,78 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36621

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD