Title: Raně novověké sepulkrální památky v kostele sv. Anny v Krupce
Other Titles: Early modern sepulchral monuments in the church of St. Anna in Krupka
Authors: Kilián, Jan
Citation: KILIÁN, J. Raně novověké sepulkrální památky v kostele sv. Anny v Krupce. In: Epigraphica & Sepulcralia 8. Praha: Artefactum, 2019. s. 237-258. ISBN 978-80-88283-17-1 , ISSN 2336-3363.
Issue Date: 2019
Publisher: Artefactum
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36634
ISBN: 978-80-88283-17-1
ISSN: 2336-3363
Keywords: sepulkrálie;severní Čechy;Krupka;náhrobní kameny;kostel sv. Anny v Krupce
Keywords in different language: sepulchral monuments;Krupka;Bohemia;17th–18th centuries
Abstract: V kostele sv. Anny v severočeské Krupce, pocházejícím z počátku 16. století a výrazně upravovaném v období vrcholné renesance, se do dnešních dob dochovalo celkem devět historických náhrobních kamenů ze 17.–18. století, všechny z pískovce, od neznámých autorů, jistě prostých kameníků. Naproti tomu neidentifikován již nyní zůstává jen jediný náhrobník, když se nově podařilo připsat jednu z památek Gorgemu Rachovi (†1633). Jedná se o náhrobníky dospělých osob, sedmi mužů a jedné ženy, v jednom případě pohlaví nelze určit. Náhrobníky jsou umístěny ve vertikální poloze na stěně pod kruchtou, jejich patrně primární horizontální podobu v podlaze v lodi nicméně také známe díky dochovaným fotografiím z počátku 20. století. Popisované krupské sepulkrálie jsou ponejvíce nápisové, obsahují však i symboly (srdce) a signa či atributy (hornická kladívka). Nápisy, psané výhradně kapitálou většinou o velikosti kolem 4 cm, standardně uvádějí základní informace o zemřelých, přejí jim blažené zmrtvýchvstání a obsahují také nejrůznější biblické citáty. Je možné zde rovněž sledovat tehdy běžné kamenické chyby (oprava chybného písmene, přetesání celého slova, slučování slov). Náhrobníky až na jednu výjimku (rychtář z Horní Krupky) patřily předním krupským měšťanům, představitelům městské správy, zámožným jedincům a zasloužilým osobnostem, v neposlední řadě současně i mimořádným příznivcům kostela, v němž byli pohřbeni. Ačkoli krupský sepulkrální soubor nevykazuje nijak zajímavé kunsthistorické kvality, je hodnotným dokladem lokální měšťanské kultury v období od druhého desetiletí 17. století do třetího desetiletí 18. století.
Abstract in different language: In the church St. Anna in Krupka in North Bohemia, which comes from the beginning of the 16th century and was significantly modified in the period of the High Renaissance, a total of nine historic tomb slabs from the 17th-18th centuries have been preserved to this day. They are all from sandstone, by unknown authors, certainly simple stonemasons. On the other hand, only one tombstone remains unidentified when it was newly possible to ascribe one of the monuments to Georg Rach (†1633). They are the tomb slabs of adult people, seven men and one woman, in one case it was not possible to determine the sex. The tomb slabs are placed in a vertical position on the wall under the organ loft; nevertheless, we also know their apparently primary horizontal form in the floor in the nave thanks to preserved photographs from the beginning of the 20th century. The described sepulchralia of Krupka are mainly inscription, but they contain also symbols (hearts) and signa or attributes (miner’s hammers). The inscriptions, written exclusively in capitals mainly of a size of around 4 cm, standardly present the basic information on the deceased, wish them blessed resurrection and also contains the most various biblical quotes. It is possible to follow here the then typical stonemason errors (correction of a missing letter, re-carving of an entire word, joining words). The tomb slabs with one exception (the reeve from Horní Krupka) belonged to leading Krupka burghers, the respresentatives of the municipal administration, wealthy individuals and deserving figures, last not but least at the same time also exceptional benefactors of the church, in which they were buried. Although the Krupka sepulchral set does not show any interesting art-historical quality, it is valuable evidence of the local burgher culture in the period from the 1610s to the 1720s.
Rights: Plný text není přístupný.
© Artefactum
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KHI)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36634

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD