Title: The potential implementation of stormwater retention ponds into the blue-green infrastructure of the suburban landscape of Pilsen, Czechia
Other Titles: Potenciál zapojení dešťových retenčních nádrží do modro-zelené infrastruktury příměstské krajiny Plzně, Česko
Authors: Kopp, Jan
Preis, Jiří
Citation: KOPP, J., PREIS, J. The potential implementation of stormwater retention ponds into the blue-green infrastructure of the suburban landscape of Pilsen, Czechia. Applied Ecology and Environmental Research, 2019, roč. 17, č. 6, s. 15055-15072. ISSN 1589-1623.
Issue Date: 2019
Publisher: Corvinus University Budapest
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36635
ISSN: 1589-1623
Keywords: ekosytémové služby;hydro-sociální systém;přírodě-blízká řešení;soukromá půda;hospodaření s dešťovými vodami;krajinné plánování
Keywords in different language: ecosystem services;hydro-social system;nature-based solutions;private land;rainwater management;landscape planning
Abstract: Studie reaguje na požadavky tvorby modro-zelené infrastruktury (MZI) jako nástroje hospodaření s dešťovou vodou, ve kterém se preferují přírodě-blízká řešení v městské a příměstské krajině. Případová studie dešťových retenčních nádrží v příměstské krajině Plzně (Česko) hodnotí vybrané kvalitativní parametry vybraných dešťových retenčních nádrží na soukromé půdě. Posuzované retenční nádrže byly klasifikovány podle vlastnických vztahů a ukazatelů potenciálu jejich zapojení do MZI. Přestože regulace odtoku jako primární účel retenčních nádrží je hlavním kritériem jejich designu, nádrže se svými parametry liší z hlediska uplatnění přírodě-blízkých prvků a také z pohledu amenitních funkcí veřejného prostoru. Na základě rozboru potenciálu retenčních nádrží jsou v případové studii doporučeny nástroje pro podporu privátního sektoru z pozice veřejné správy. Je třeba posílit ekonomické nástroje motivující privátní sektor, například nastavením výše poplatků za odvádění srážkových vod se zohledněním ekosystémové kvality vodohospodářského řešení.
Abstract in different language: This study investigates the requirements for creating blue-green infrastructure (BGI) as an instrument of stormwater management, in which nature-based solutions in urban and suburban landscapes are preferred. This case study of stormwater retention ponds (SWRPs) in the suburban landscape surrounding the city of Pilsen (Czechia) evaluates selected qualitative parametres of SRWPs on private land. Evaluated SWRPs have been classified according to the ownership relations and the potential indicators of their involvement within the BGI. Although the drain control as a primary purpose of SRWPs is a main criterion of their design, the ponds‘ parameters may differ from each other based on how their nature-based elements are used as well as what their amenity functions in a public space are. Based on the analyses of SRWPs‘ potential, the case study recommends public administration to provide some tools to support the private sector. The economic tools, motivating private sector, must be enhanced. An example of such an instrument could be the establishment of fees for stormwater drainage taking the ecosystem quality of the water management solutions into account.
Rights: © Corvinus University Budapest
Appears in Collections:Články / Articles (KGE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1706_1505515072.pdf904,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36635

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD