Title: Exekuce, volby a občanská participace v České republice
Other Titles: Execution, elections and civic participation in the Czech Republic
Authors: Valeš, Lukáš
Citation: VALEŠ, L. . Exekuce, volby a občanská participace v České republice. Komorní listy, 2019, roč. 11, č. 3, s. 26-34. ISSN 1805-1081.
Issue Date: 2019
Publisher: Exekutorská komora ČR
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36739
ISSN: 1805-1081
Keywords: demokracie, volby, Česká republika, občanská společnost
Keywords in different language: democracy, elections, Czech Republic, civil society
Abstract: Studie se zabývá důležitou, ale doposud málo zmapovanou problematikou vztahu mezi fenoménem exekucí a jejich dopadu na ochotu se občansky angažovat, včetně volebního procesu. Autor dospívá k závěru, jednoznačně podpořeného empirickým výzkumem agentury Median, že exekuce mají nejen ekonomický a sociální dopad, ale výrazně, a to negativně ovlivňují i politické chování občanů. Lidé v exekučním řízení vykazují výrazně menší ochotu chodit k volbám, nevěří stávajícímu politickému systému a jsou občansky pasivní - nevěří, že by jakákoliv veřejná aktivita mohla vést ke zlepšení jejich sociální situace.
The study deals with an important but not yet mapped issue of the relationship between the distraint phenomenon of execution and its impact on the willingness to engage in civic engagement, including the electoral process. The author concludes, unequivocally supported by empirical research by Median Agency, that executions not only have an economic and social impact, but have a significant impact on the political behavior of citizens. People in execution proceedings show significantly less willingness to vote, do not trust the current political system and are civic passive - they do not believe that any public activity could improve their social situation.
Rights: Plný text není přístupný.
© EK ČR
Appears in Collections:Články / Articles (KSR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Valeš - KL_03_19_zlom.indd.pdf437,42 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36739

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD