Title: Pre-processing for the RBF-NNs with flexible parameters for multi-dimensional data
Other Titles: Předběžné zpracování pro RBF-NN s flexibilními parametry pro vícerozměrná data
Authors: Martynova, Mariia
Kaas, Ondřej
Citation: MARTYNOVA, M., KAAS, O. Pre-processing for the RBF-NNs with flexible parameters for multi-dimensional data. In: 18th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics. Danvers: IEEE, 2018. s. 19-24. ISBN 978-1-72811-117-9 , ISSN 2471-9269.
Issue Date: 2018
Publisher: IEEE
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85070763028
http://hdl.handle.net/11025/36744
ISBN: 978-1-72811-117-9
ISSN: 2471-9269
Keywords: aproximace;velká data;složitá funkce;zakřivení;hluboké učení;hustota;chyba;k-středy;neuronová síť;radiální základní funkce;RBF;parametry proměnného tvaru
Keywords in different language: Approximation;Big Data;Complex Function;Curvature;Deep Learning;Density;Error;k-means;Neural Network;Radial Basic Function;RBF;Variable Shape Parameters
Abstract: This paper describes a solution to the optimization task of approximation by radial-basis-function (RBF) neural network. The proposed method is created for the teacher NNs for complex system and is addressed to the problem of variable shape parameters for data using the RBF. It involves the k-means algorithm, the RBF neural network, the ideas of the algorithm for placing new centers of neurons and the structure of the future deep learning complex neural network.
Tento článek popisuje řešení optimalizačního úkolu aproximace neuronovou sítí s radiální bázové funkcí (RBF). Navrhovaná metoda je vytvořena pro NN-učitele pro komplexní systém a je zaměřena na problém proměnných tvarových parametrů pro data pomocí RBF. Postup zahrnuje neuronovou síť RBF, algoritmus k-means, algoritm pro umístění nových center neuronů a strukturu budoucí neuronové sítě hlubokého učení.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© IEEE
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Martynova,Kaas CINTI_4.png149,74 kBimage/pngView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36744

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD