Title: Wenn die Grenzen verschmelzen – zur Variantenschreibung in der gegenwärtigen deutschen Orthographie
Other Titles: Když hranice splývají - k pravopisným variantám v současném německém pravopise
Authors: Šíp, Martin
Citation: ŠÍP, M. Wenn die Grenzen verschmelzen – zur Variantenschreibung in der gegenwärtigen deutschen Orthographie. In: Deutsch ohne grenzen: lingustik. Brno: Tribun EU, 2015. s. 173-183. ISBN 978-80-263-0939-0.
Issue Date: 2015
Publisher: Tribun EU
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36746
ISBN: 978-80-263-0939-0
Keywords: nový německý pravopis;dubleta;variantní pravopis;liberalizace;demokratizace
Keywords in different language: neue deutsche Orthografie;Dublette;Variantenschreibung;Demokratisierung;Liberalisierung
Abstract: Předkládaná studie tematizuje jeden z výrazných rysů nového německého pravopisu (důsledně uplatňovaný zejméma po roce 1996), a sice tendenci k variantí / dubletní ortografii a obecně k liberalizaci / demokratizaci německých pravopisných pravidel. Zatímco tradiční vymezení chápe ortografii jako preskriptivří disciplínu s převahou invariantních tvarů, nový německý pravopis dává uživateli jazyka často možřost volby. Jádro referátu tak tvoří komentovaný výčet všech existujících dublet řazený podle jedřotlivých oblastí německé ortografie (cizí slova, psaní dohromady a zvlášť, spojovník, velká a malá písmena). Součástí příspěvku je rovněž frekvenční analýza, která popisuje relativní výskyt vybraných dubletních tvarů za využití korpusuněmeckého jazyka, a demonstruje tak panující napětí mezi jazykovou normou, kodifikací a územ, a také rozbor rozsáhlé kontroverze, kterou s sebou variantní pravopis, ale vlastřě celá reforma německého pravopisu přinesla a jejíž některé otázky nebyly dosud uspokojivě zodpovězeny (negativní dopady reforem na jazykovou kulturu a závaznost normy, existence „alternativních“ pravopisných příruček a relativizace fenoménu Duden, založení Rady pro německý pravopis…).
Die vorliegende Studie thematisiert ein Merkmal der neuen deutschen Rechtschreibung, das v. a. seit 1996 konsequent angewandt wird, und zwar die Tendenz zur Varianten-, bzw. Dublettenorthographie im Besonderen sowie zur Demokratisierung / Liberalisierung der deutschen orthographischen Regeln im Allgemeinen. Während die traditiořelle Auffassung die Rechtschreibung als eine präskriptive Disziplin mit einer Mehrzahl von invarianten Formen betrachtet, bietet die neue deutsche Orthographie dem Sprachnutzer oft die Auswahlmöglichkeiten an. Den Kern des Beitrags bildet eine kommentierte Liste von existierenden Dublettenformen, die nach den einzelnen Bereichen der deutschen Orthographie gegliedert wurde (Fremdwörter, Zusammen- und Getrenntschreibung, Schreibung mit Bindestrich, Groß- und Kleinschreibung). Einen weiteren Teil des Beitrags stellt eine Frequenzanalyse dar, in der die relative Häufigkeit von ausgewählten orthographischen Dubletten mit Hilfe des Korpus der deutschen Sprache beschrieben wird und die zugleich die Spannung zwischen der Sprachnorm, der Kodifikation und dem Gebrauch veranschaulicht. Ferner wird in diesem Zusammenhang die umfangreiche Kontroverse beleuchtet, die durch die Variantenschreibung und die Einführung der neuen deutschen Rechtschreibung hervorgerufen wurde; einige Fragen dieser Kontroverse wurden bis heute nicht beantwortet (der negative Einfluss der Reform auf die Sprachkultur und Normverbindlichkeit, die Existenz von ‚alternativen‘ orthographischen Nachschlagewerken und die Relativierung des Phänomens ‚Duden‘, die Gründung des Rats für deutsche Rechtschreibung etc.).
Rights: Plný text není přístupný.
© Tribun EU
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KGS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sip.pdf1,61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36746

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD