Title: Konfesijní poměry na českém venkově ve světle relací prácheňského děkana Martina Strakonického z let 1569-1589
Other Titles: Confessional Conditions in the Czech Countryside in the Light of the Relations of the Dean Martin Strakonický in the Years 1569-1589
Authors: Lhoták, Jan
Citation: LHOTÁK, J. Konfesijní poměry na českém venkově ve světle relací prácheňského děkana Martina Strakonického z let 1569-1589. In: Reromacia v strednej Europe. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018. s. 327-355. ISBN 978-80-555-2266-1.
Issue Date: 2018
Publisher: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36753
ISBN: 978-80-555-2266-1
Keywords: Náboženství;české země;Martin Strakonický
Keywords in different language: Religion;Czech Lands;Martin Strakonický
Abstract: Předložený příspěvek se formou případové studie zabývá vývojem konfesionalizace na českém venkově od 60. do 80. let 16. století. Obecně se v konfesionalizačním procesu zdůrazňuje především etatistický přístup, ovšem v českém prostředí před rokem 1620 měly zásadní vliv na formování náboženské příslušnosti poddanského obyvatelstva pozemkové vrchnosti (tj. šlechtická či vrchnostenská konfesionalizace), především prostřednictvím patronátního práva. V Čechách od roku 1512 platila zásada, že na jednotlivých farnostech nemají být dosazováni duchovní jiné náboženské orientace, avšak v praxi tak vrchnosti činily, ve sledovaném obodbí nejčastěji ve směru z katolické k luteránské. Vyskytli se i duchovní, kteří se z existenčních důvodů pokoušeli o kompromisní přístup. Právě tito kolísaví kněží stáli ve středu pozornosti katolické duchovní správy, která se v Čechách od roku 1561 opírala o znovuobnovenou arcibiskupskou autoritu a v regionech o předhusitský institut děkanů.
The submitted paper uses a case study to look at the development of the confessionalisation in rural Bohemia from the 1560s to the 1580s. In general, a statist approach is emphasised in the confessionalisation process, however in the Bohemian environment prior to 1620, the landed nobility (i.e. the confessionalisation of the nobility and ruling lords) had a fundamental influence on forming the religious affiliation of the peasant population, in particular through the right of patronage. There was a principle which applied in Bohemia from 1512 that no clergy of a different religious orientation were to be appointed to individual parishes, although in practice over the period looked at the nobility most commonly moved from Catholicism to Lutheranism. There were some clergy who, for existential reasons, attempted to achieve a compromise. It was to these wavering priests that the Catholic authorities drew their attention, based on the restoration of the archbishop’s authority and the pre-Hussite institute of the deans in the Confessional, Czech Countryside, Martin Strakonický
Rights: Plný text není přístupný.
© Vydavateľstvo Prešovskej univerzity
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KHV)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36753

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD