Title: Řešení úloh v blokovém programování jako součást projektového dne založeného na deskoherních principech
Other Titles: Solving of tasks in block-based programming as part of the project day based on board game principles
Authors: Lomička, Zdeněk
Horváthová, Dana
Michalíková, Alžbeta
Filipi, Zbyněk
Škrinárová, Jarmila
Voštinár, Patrik
Citation: LOMIČKA, Z., FILIPI, Z. Řešení úloh v blokovém programování jako součást projektového dne založeného na deskoherních principech. In: Horváthová, D., Michalíková, A., Škrinárová, J. DidInfo : Medzinárodná konferencia o vyučovaní informatiky DidInfo 2019. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2019. s. 88-93. ISBN 978-80-557-1533-9 , ISSN 2454-051X.
Issue Date: 2019
Publisher: Univerzita Mateja Bela
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36857
ISBN: 978-80-557-1533-9
ISSN: 2454-051X
Keywords: projektový den s herními principy;zážitkový koncept;Naše firmy;informatické myšlení;blokové programování;programovací úlohy pro MBoty
Keywords in different language: game based project day;experiential concept;Our companies;computational thinking;block-based programming, MBot programming tasks
Abstract: Článek seznamuje čtenáře s projektovým dnem, na jehož přípravě se autor podílel a hodlá jej využít i pro svou další práci v rámci doktorského studia. Úvodní kapitola představuje projektový den, který vznikl na základě autorské deskové hry. Následně jsou popisovány zásadní důvody a milníky vedoucí od původního konceptu deskové hry do finální podoby projektového dne jako hry zážitkové, využívající vybrané principy a komponenty hry deskové. Druhá kapitola nechává nahlédnout na projektový den z pohledu programovacích aktivit role vývojáře (programátora). Blíže seznamuje čtenáře s využitím blokového programování k řešení úloh a popisuje činnost vývojáře, na kterou bude zaměřen připravovaný výzkum. Poslední kapitola popisuje zamýšlený výzkumu zaměřený na vliv prostředí projektového dne na řešení úloh z programování. Výzkum autor připravuje a bude probíhat v rámci projektového dne právě ve spojení s rolí vývojáře.
The article introduces the project day, based on the board game. The author participated in development both of them, and intends to use the project day also for his further work and research as part of doctoral study programme at the Faculty of Education, University of West Bohemia in Pilsen. The introductory chapter describes the project day itself. The reader learns the main reasons and milestones of the way from the original concept of the board game to the final form of the project day as an experiential game. The second chapter allows to look closer at the project day from the point of view of programming activities for the role of developer (programmer). Introduces block-based programming and its using to solve tasks and describes the developer's activity, which will be used for the upcoming research. The last chapter describes the planned research focusing on the influence of the project day ambience on solving the programming tasks. Research is being prepared and will take place within the described project day in close connection with the role of the developer.
Rights: © Univerzita Mateja Bela
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KVD)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Zbornik_Didinfo_2019-Lomicka.pdf212,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36857

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD