Title: Adaptivní osvětlení průmyslové kuchyně
Other Titles: Adaptive lighting for industrial kitchens
Authors: Jiřinec, Jakub
Rot, David
Citation: JIŘINEC, J., ROT, D. Adaptivní osvětlení průmyslové kuchyně. Světlo, 2019, č. 6, s. 15-17. ISSN 1212-0812.
Issue Date: 2019
Publisher: FCC Public
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/37025
ISSN: 1212-0812
Keywords: adaptivní osvětlení;LED;DALI;WAGO;úspora energie
Keywords in different language: adaptive lighting;LED;DALI;WAGO;energy saving
Abstract: V současné době je kladen velký důraz na snižování energetické náročnosti budov, které se promítá i do oblasti osvětlení. Velmi často jsou původní svítidla a světelné zdroje nahrazovány novou moderní technikou se světelnými diodami LED, které umožňují snížit spotřebu elektrické energie i emise CO2 a zlepšit řízení chodu svítidel. Toto opatření představuje jen první krok k efektivnímu řízení osvětlovacích soustav. Pro osoby pohybující se uvnitř budovy je nutné zajistit bezpečné a dostatečné osvětlení podle příslušných norem pro denní, sdružené či umělé osvětlovací soustavy v požadovaném místě a kvalitě. Použitím adaptivního osvětlení toho lze dosáhnout při minimální spotřebě elektrické energie. Adaptivní osvětlení dokáže u sdružené osvětlovací soustavy regulovat výkon jednotlivých svítidel s LED zdroji v návaznosti na denní osvětlení a tím vždy zajistit potřebnou intenzitu osvětlení (osvětlenost např. 500 lx) podle příslušných norem (zejména ČSN 36 0020) pro konkrétní aplikační oblast a předpokládanou zrakovou činnost. Díky tomu zbytečně neroste osvětlenost v daném prostoru. Čidla přítomnosti mohou zajistit osvětlení potřebného prostoru a autonomní chod celého systému bez zásahu uživatelů, což vede k další úspoře elektrické energie.
Abstract in different language: Currently, great emphasis is placed on reducing the energy performance of buildings that is also reflected in lighting. Very often there are original lamps and light sources replaced by new modern technology with LEDs that allow to reduce energy consumption and CO2 emissions and improve luminaire control. This measure it is only the first step towards effective control of lighting systems. For persons moving inside of the building it is necessary to ensure safe and sufficient lighting according to the relevant standards for daylight, combined or artificial lighting systems in the required location and quality. By using adaptive lighting, this can be achieved with minimal consumption electricity. Adaptive lighting can be controlled by the combined lighting system output of individual luminaires with LED sources in relation to daylight and thus always ensure the required light intensity (illuminance eg 500 lx) according to relevant standards (especially ČSN 36 0020) for a specific application area and expected visual activity. This does not unnecessarily increase the illumination in the area. Presence sensors they can provide the necessary space illumination and autonomous operation of the whole system without user intervention, resulting in additional energy savings.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© FCC Public
Appears in Collections:Články / Articles (KEE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Svetlo_06_2019_Jiřinec.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37025

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD