Title: Leśniwského pojetí jmen jako třídových jmen
Other Titles: Leśniewski’s Concept of Names as Class Names
Authors: Rybaříková, Zuzana
Citation: RYBAŘÍKOVÁ, Z. Leśniewského pojetí jmen jako třídových jmen. Pro-Fil: An Internet Journal of Philosophy, 2019, roč. 20, č. 2, s. 2-14. ISSN 1212-9097.
Issue Date: 2019
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85077998893
http://hdl.handle.net/11025/37040
ISSN: 1212-9097
Keywords: Stanisław Leśniewski;Arthur N. Prior;teorie deskripcí;Leśniewského pojetí jmen;Leśniewského Ontologie
Keywords in different language: Stanisław Leśniewski;Arthur N. Prior;theory of descriptions;Leśniewski’s concept of names;Leśniewski’s Ontology
Abstract: Stanisław Leśniewski postuloval systém logiky a základu matematiky, jenž se do značné míry liší od systému, který navrhli Russell a Whitehead ve své knize Principia Mathematica. Velmi odlišný je zejména Leśniewského kalkul jmen a pojetí jmen, jež jsou jeho součástí. Russellova teorie deskripcí hrála v historii filozofie nesrovnatelně důležitější roli než Leśniewského teorie, proto se snažili někteří Leśniewského pokračovatelé přiblížit Leśniewského pojetí jmen Russellově teorii. Existuje hned několik takových návrhů, tento článek se ale zaměřuje pouze na interpretaci, kterou navrhl Arthur N. Prior. Prior interpretoval Leśniewského pojetí jmen jako třídová jména (class names). Tato interpretace je odmítána tak významnými badateli, jako je Peter Simons nebo Rafal Urbaniak. Podle Simonse neodpovídají třídová jména Leśniewského pojetí ontologie. Urbaniak o třídových jménech napsal, že Prior představil svou interpretaci nejasně. Cílem tohoto článku je ukázat, že pokud je na celý problém nahlíženo z formálního hlediska, může mít Priorovo pojetí opodstatnění.
Abstract in different language: Stanisław Leśniewski developed a system of logic and foundations of mathematics that considerably differs from Russell and Whitehead’s system. The difference between these two approaches to logic is significant primarily in the case of Leśniewski’s calculus of names, Ontology, and the concept of names that it contains. Russell’s theory of descriptions played a much more important role than Leśniewski’s concept of names in the history of philosophy. In response to that, several researchers aimed to approximate Leśniewski’s concept of names to Russell’s theory. There are several such attempts. This paper presents an interpretation that was suggested by Arthur Prior. Prior interpreted Leśniewskian names as class names. This interpretation was rejected by such prominent Leśniewskian scholars as Peter Simons or Rafal Urbaniak. According to Simons, class names oppose Leśniewski’s ontological views. Urbaniak claimed that Prior’s interpretation of Leśniewskian names as class names is unclear. The aim of this paper is to demonstrate that from the formal point of view, Prior’s interpretation could be justified.
Rights: © Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (MMI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Rybarikova_concept_of_name.pdf356,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37040

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD