Title: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku
Other Titles: Analysis of competitiveness of the chosen company
Authors: Veselý, Jakub
Advisor: Taušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38055
Keywords: konkurenceschopnost;konkurenční výhoda a nevýhoda;pest analýza;porterův model pěti sil;finanční analýza;swot analýza
Keywords in different language: competitiveness;competitive advantage and disadvantage;pest analysis;porter´s five forces model;financial analysis;swot analysis
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou konkurenceschopnosti podniku KOVO Děčín s.r.o. Konkurenceschopnost se zabývá zhodnocením podniku pomocí vnějšího, oborového a vnitřního prostředí. Pro analýzu vnějšího okolí je použita PEST analýza, pro oborové prostředí je využit porterův model pěti sil. V posledním vnitřním prostředí je provedena analýza marketingu, vědecko-technických faktorů a dalších. Ke zhodnocení ekonomické situace podniku jsou využity ukazatelé finanční analýzy. Výstupy analýz jsou shrnuty ve SWOT analýze, která popisuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby podniku. Na konci práce jsou navržený opatření ke zlepšení konkurenceschopnosti podniku.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on the analysis of the competitiveness of the company KOVO Děčín s.r.o. Competitiveness dealing with evalution of the company through external, branch and internal environment. For analysis of external environment is used to PEST analysis, for branch environment used to porter model of five forces. In the last internal environment, analysis of marketing, scientific-technical factors and others is performed. Financial analysis indicators are used to evaluate the economic situation of the company. The analysis outputs are summarized in the SWOT analysis, which describes the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the company. At the end of the work there are proposed measures to improve the competitiveness of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, K15B10176P.pdfPlný text práce6,15 MBAdobe PDFView/Open
BP Vesely OP.pdfPosudek oponenta práce170,31 kBAdobe PDFView/Open
BP_Vesely_VP.pdfPosudek vedoucího práce242,5 kBAdobe PDFView/Open
Vesely - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce117,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38055

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.