Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorMoša, Ondřej
dc.contributor.refereeTaušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-10
dc.date.accessioned2020-07-17T13:47:19Z-
dc.date.available2018-10-23
dc.date.available2020-07-17T13:47:19Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-23
dc.identifier78946
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38070
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje problematice vytváření modelu konkurenční strategie podniku. Cílem práce je upravit prozatímní konkurenční strategii zvoleného podniku tak, aby zohledňovala současný vývoj v odvětví a změny ve společnosti. V dnešní době na trhu sílí konkurenční prostředí natolik, že se současnost často nazývá obdobím hyperkonkurence. Nabídka již ve většině odvětví převyšuje poptávka na trhu. Jednotlivé podniky jsou donuceny neustále inovovat svoje strategie v čím dál kratším období, aby byly schopny obstát v tržním prostředí, kde působí. Metodologický přístup bude pro teoretickou a praktickou část rozdílný. V teoretické části práce bude metodologický přístup reflexí o vhodnosti či použitelnosti jednotlivých nástrojů, které by se měly použít v praktické části práce. Budou zde tyto metody také vysvětleny. V praktické části práce budou tyto nástroje prakticky aplikovány na zvolený podnik. Odpověď na stanovenou výzkumnou otázku v úvodu: "Je analyzovaný podnik XY konkurenceschopný?", zní, analyzovaný podnik je konkurenceschopný, ovšem jeho konkurenceschopnost má klesající tendenci. Hlavním výstupem práce jsou 4 významná opatření, které byly shledány za ekonomicky efektivní a měly by být implementovány do současné konkurenční strategie podniku. Tím by došlo k upravení prozatímní konkurenční strategie podniku. Výsledný model konkurenční strategie podniku by měl být životaschopný až po podání 10 dalších opatření vedení podniku, které byly vytvořeny, ale z důvodu délky práce zde již nemohly být zahrnuty.cs
dc.format125 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=78946-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttržní prostředícs
dc.subjectkonkurencecs
dc.subjectvizecs
dc.subjectkonkurenční strategiecs
dc.subjectsituační analýzacs
dc.subjectanalýza prostředícs
dc.subjectpestle analýzacs
dc.subjectanalýza odvětvícs
dc.subjectanalýza konkurencecs
dc.subjectporterův model pěti silcs
dc.subjectmodel tvorby konkurenční výhody v malých a středních firmáchcs
dc.subjectanalýza vnitřních zdrojů podnikucs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectswot analýzacs
dc.titleNávrh modelu konkurenční strategie podnikucs
dc.title.alternativeModel Proposal of Competitive Company Strategyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is devoted to create competitive company strategy model. The aim of the thesis is to adjust the provisional competitive strategy of the chosen company to reflect the current development in the sector and changes in the company. Nowadays, the competitive environment is rapidly growing in the market that current period is often called as a hyper-competition period. In most of sectors the supply exceeds market demand. Individual companies have to constantly innovate their strategies in a short period to be able to compete in the market environment where they operate. Methodological approach will be different for the theoretical and practical part. In the theoretical part of the thesis the methodological approach will be reflecting the suitability or usability of the individual tools which should be used in the practical part of the thesis. These methods will be explained here. In the practical part of the thesis these tools will be practically applied to the chosen company. The answer to the research question created in the introduction: "Is the analyzed company XY competitive?" is that the analysed company is competitive but its competitiveness is declining. Main output of the thesis are four important measures that have been found as an economically efficient and they should be implemented to the current competitive company strategy. It would edit the provisional competitive company strategy. The final competitive company strategy model should be viable after ten more additional management measures that were created but because of the length of the thesis couldn't be included.en
dc.subject.translatedmarket environmenten
dc.subject.translatedcompetitionen
dc.subject.translatedvisionen
dc.subject.translatedcompetitive strategyen
dc.subject.translatedsituational analysisen
dc.subject.translatedenvironment analysisen
dc.subject.translatedpestle analysisen
dc.subject.translatedindustry analysisen
dc.subject.translatedcompetition analysisen
dc.subject.translatedporter's five forces modelen
dc.subject.translatedcompetitive advantage creation model in small and medium size companiesen
dc.subject.translatedinternal company resources analysisen
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedswot analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_cele_FINAL_s podpis.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFView/Open
BP_Mosa_VP.pdf.pdfPosudek vedoucího práce124,64 kBAdobe PDFView/Open
BP_Mosa_OP.pdfPosudek oponenta práce243,16 kBAdobe PDFView/Open
Mosa.pdfPrůběh obhajoby práce151,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38070

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.