Title: Water scarcity: regional analyses in the Czech Republic from 2014 to 2018
Other Titles: Nedostatek vody: regionální analýzy v České republice od roku 2014 do roku 2018
Authors: Hejduková, Pavlína
Kureková, Lucie
Citation: HEJDUKOVÁ, P., KUREKOVÁ, L. Water scarcity: regional analyses in the Czech Republic from 2014 to 2018. Oeconomia copernicana, 2020, roč. 11, č. 1, s. 161-181. ISSN 2083-1277.
Issue Date: 2020
Publisher: Nicolaus Copernicus University in Toruń
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/38518
ISSN: 2083-1277
Keywords: nedostatek vody;regionální analýzy;Česká republika;udržitelnost
Keywords in different language: water scarcity;regional analyses;Czech Republic;sustainability
Abstract: Pozadí výzkumu: Voda je vzácný přírodní zdroj nezbytný pro život a také mnoho ekonomických aktivit. Nedostatek pitné vody je problémem, který je řešen na národní i mezinárodní úrovni. Celosvětová poptávka po vodě stále roste, ale množství a kvalita vodních zdrojů v mnoha regionech klesá. Nedávné průzkumy populace České republiky ukazují, že nejzávažnějšími globálními problémy jsou akumulace odpadu, znečištění vody, nedostatek pitné vody a znečištění ovzduší. Průměrné teploty v Evropě stále rostou v důsledku změny klimatu a očekává se, že v mnoha oblastech bude voda stále vzácnější. Přiměřená dodávka kvalitní vody je předpokladem hospodářského a sociálního rozvoje, a proto je třeba se naučit šetřit vodou a lépe spravovat dostupné zdroje v této oblasti. Účel článku: Účelem této studie bylo zjistit, do jaké míry byly v České republice od roku 2014 do roku 2018 hodnoceny environmentální problémy - zejména problém nedostatku pitné vody - a zda motivace strachu z nedostatku pitné vody. ochrana vody. Metody: Byla provedena regionální analýza dostupnosti vody v České republice a možných příčin nedostatku vody. Následně jsou analyzovány vybrané sociálně-ekonomické faktory, které by mohly mít dopad na hodnocení nedostatku pitné vody, za použití Gamma a Kendallova Tau a logistické regrese. Analyzované časové období je od roku 2014 do roku 2018. Mikrodata byla převzata z Centra pro výzkum veřejného mínění a k těmto údajům byla přidána vybraná statistika na regionální úrovni z Českého statistického úřadu, která ji doplnila. Zjištění a přidaná hodnota: Vnímání nedostatku pitné vody je ovlivněno nejen ukazateli, které představují objem a cenu vody v každém regionu, ale může být také určeno dalšími socioekonomickými faktory, jako je příjem, pohlaví, věk a vzdělání.
Abstract in different language: esearch background: Water is a scarce natural resource essential for life and also many economic activities. Scarcity of drinking water is a problem that is ad-dressed at national and international levels. Global water demand continues to rise, but the quantity and quality of water resources is declining in many regions. Recent surveys of the population of the Czech Republic show that the most serious global problems are waste accumulation, water pollution, lack of drinking water and air pollution. Average temperatures continue to rise across Europe due to climate change and water is expected to become increasingly scarce in many areas. An adequate supply of good-quality water is a pre-requisite for economic and social development, and thus it is necessary to learn to save water and better manage our available resources in this area. Purpose of the article: The purpose of this study was to investigate to what degree environmental problems - especially the issue of drinking water scarcity - have been evaluated in the Czech Republic from 2014 to 2018 and whether the fear of a lack of drinking water has motivated water conservation. Methods: A regional analysis of water availability in the Czech Republic and the possible causes of water scarcity has been carried out. Subsequently, selected socio-economic factors that could have an impact on the assessment of drinking water scarcity are analyzed using Gamma and Kendall's Tau and logistic regression. The analyzed time period is from 2014 to 2018. Microdata was taken from the Centre for Research of Public Opinion, and selected regional-level statistics from the Czech Statistical Office have been added to this data to supplement it. Findings & Value added: The perception of drinking water shortages is not only influenced by indicators representing the volume and price of water in each region, but can also be determined by other socio-economic factors such as income, gender, age and education.
Rights: © Nicolaus Copernicus University in Toruń
Appears in Collections:Články / Articles (KFU)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38518

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD