Title: Využití konceptu bazální stimulace v intenzivní péči
Other Titles: The Use of The Basal Stimulation Concept in Intensive Care
Authors: Baumruková, Eliška
Advisor: Žídková Alexandra, MUDr. Ph.D.
Referee: Martinek Lukáš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38612
Keywords: bazální stimulace;intenzivní péče;poruchy vědomí;vnímání;pohyb;komunikace;potřeby
Keywords in different language: basal stimulation;intensive care;disorders of consciousnessm;perception;movement;communication;needs
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na využití konceptu Bazální stimulace v intenzivní péči. Konkrétně se zabývá aspekty, které ovlivňují integraci tohoto konceptu do praxe. Teoretická část se zaobírá základními poznatky a principy konceptu Bazální stimulace. Pojednává o vzniku a vývoji tohoto konceptu u nás i ve světě a zabývá se jeho uplatněním v intenzivní péči. Dále také popisuje jednotlivé metody Bazální stimulace, jejich aplikaci do ošetřovatelské péče a charakterizuje význam rodiny jako nedílnou součást bazálně stimulující péče, včetně přístupu zdravotnického personálu k nejbližším příbuzným. V empirické části diplomové práce jsou zpracovány výsledky získané kvantitativní výzkumnou metodou. Standardizovaný anonymní dotazník byl určen pro nelékařský zdravotnický personál pracující na anesteziologicko - resuscitačních pracovištích a pracovištích následné intenzivní péče. Hlavním cílem je posoudit aspekty ovlivňující integraci konceptu Bazální stimulace do praxe a vytvořit edukační materiál ve formě webových stránek, které jsou určené pro nelékařské zdravotnické pracovníky.
Abstract in different language: This thesis focuses on applying the concept of basal stimulation in intensive care. Specifically, it deals with the aspects of integrating this concept in clinical practice. The theoretical part discusses the basic findings and principles of the concept of basal stimulation. It reviews the origins and developments of this concept in the Czech Republic and abroad and discusses its application in intensive care. It also describes the individual methods of basal stimulation, their application in nursing care and points out the role of the family as an integral part of basal stimulation care, including how medical staff should approach close relatives. The empirical part of the thesis includes the results of the quantitative research conducted. A standardised anonymous questionnaire was completed by non-medical healthcare professionals working in anaesthesiology-resuscitation units and chronic intensive care departments. The main aim was to evaluate the aspects that affect the integration of the basal stimulation concept within clinical practice and to create educational materials in the form of a website targeting non-medical healthcare professionals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAUMRUKOVA ELISKA DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce4,19 MBAdobe PDFView/Open
BAUMRUKOVA VDP.pdfPosudek vedoucího práce991,32 kBAdobe PDFView/Open
BAUMRUKOVA ODP.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Baumrukova.pdfPrůběh obhajoby práce448,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38612

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.