Title: Role sestry v edukaci rodiny u pacienta s krvácením do mozku
Other Titles: Role of a nurse in family education in a patient with brain haemorrhage
Authors: Špalová, Júlia
Advisor: Frei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Vaňková Milena, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38619
Keywords: krvácení do mozku;adaptace rodiny;rehabilitace;neurointenzivní péče
Keywords in different language: brain haemorrhage;adaptation of family;rehabilitation;neurointensiv care
Abstract: V diplomové práci jsme se zaměřili především na rodinu pacientů s diagnózou krvácení do mozku. Právě rodinní příslušníci jsou opomíjeným a málo spolupracujícím článkem ošetřovatelského týmu, který však mívá na průběh celkové léčby, rekonvalescence a ošetřovatelské péče často velmi podstatný vliv. Cílem diplomové práce je zjistit, jak rodina přistupuje k pacientovi v průběhu návštěvy na neurochirurgické jednotce intenzivní péče. Prostřednictvím metody skrytého pozorování jsme identifikovali reakce, aktivitu a zájem rodiny týkající se specifické problematiky pacienta s krvácením do mozku, které mohou mít dopad na výslednou kvalitu života pacienta. Dle výsledků šetření se pokusíme vytvořit edukační materiál, který usnadní rodině orientaci v této nenadálé a těžké životní situaci a poskytne rady, jak pečovat o pacienta již v průběhu jeho hospitalizace, případně následně v domácím prostředí.
Abstract in different language: In the diploma thesis we focused mainly on the family of patients diagnosed with brain haemorrhage. Family members are a neglected and little cooperative member of the nursing team, which, however, has a very significant influence on the course of general therapies, convalescence and nursing care. The aim of the diploma thesis is to find out how the family approaches the patient during a visit to a neurosurgical unit of intensive care. Using the hidden observation method, we identified reactions, activity and interest of the family regarding the patient's specific brain haemorrhage issues that may impact on the patient's resulting quality of life. According to the survey, we will try to create educational material that will make it easier for the family to be oriented in this sudden and difficult life situation and provide advice on how to take care of the patient during his or her hospitalization or later in the home environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE SPALOVA.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
SPALOVA VDP.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
SPALOVA ODP.pdfPosudek oponenta práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
Spalova Julia, Bc..pdfPrůběh obhajoby práce404,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38619

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.